Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av miljöskyddslagen

Miljöministeriet
YM008:00/2015

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av miljöskyddslagen
(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä eduskunnalle ympäristösuojelulain muuttamisesta)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:
De föreslagna förändringarna gäller hanteringen av hushållsavfallsvatten på glesbygdsfastigheter där systemen för hantering av avloppsvatten är byggda före år 2004. Syftet med lagförändringen är att göra regleringen rimligare och klarare. 

Regleringen av hur hushållsavfallsvatten skall behandlas på landsbygden har i viss mån varit svårtydd, och framförallt har en skälig förutsägbarhet saknats.

SLC ser att förslaget är bra och stöder tanken på att de kommunala miljöskyddsföreskrifterna även i framtiden ges stor tyngd vid bedömningen av hur hushållsavfallsvatten behandlas. På detta sätt beaktas lokala faktorer såsom närhet till vattendrag och grundvattenområden som kräver strängare skydd. Möjligheten till ökade valmöjligheter för hur hanteringen av hushållsavfallsvatten i övrigt skall skötas stöds även av SLC.

I förslaget noteras att lagförändringen kräver en uppdatering och även aktiv informationsspridning från miljöförvaltningens sida. Vi delar denna uppfattning.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                                                             Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare                                                  Jurist

Mer från SLC