Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag

Finansministeriet
VM073:00/2016

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som företagaravdraget föreslås gälla skogsbeskattningen. Enligt förslaget skulle företagaravdraget räknas på såväl ett positivt som ett negativt resultat inom skogsbeskattningen. Ett företagaravdrag som riktar sig mot ett negativt resultat leder till att lagliga avdrag tas bort. Detta kan inte rimligen vara avsikten med lagförslaget. SLC anser att  skrivelsen gällande företagaravdrag riktade mot ett negativt resultat bör strykas.  

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.

Johan Åberg                       Mikaela Strömberg-Schalin
Verksamhetsledare             Jurist

Mer från SLC