Utlåtande till lagen om skoglig information

Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET
kirjaamo@mmm.fi

Dnr MMM004:00/2016
91/01.01/2016

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM
ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRALS SYSTEM FÖR SKOGLIG INFORMATION

SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen och önskar framföra följande:

SLC understöder att till lagen om skoglig information fogas en bestämmelse enligt vilken en markägare under vissa förutsättningar kan kräva att informationen om skogstillgångar gällande enskilda skogsfigurer ska avlägsnas från skogscentralens
system för skoglig information. 

Den förbudsrätt som avses i denna paragraf gäller enligt förslaget inte sådan information om skogstillgångar på figurnivå i systemet för skoglig information som har samband med förvaltningsärenden som skogscentralen redan har skött. Om en
markägare har utnyttjat förbudsrätten enligt denna paragraf och efter det inleder ett förvaltningsärende vid skogscentralen, gäller förbudsrätten inte sådan information om skogstillgångar på figurnivå som markägaren eller någon som markägaren befullmäktigat lämnar till skogscentralen för skötseln av förvaltningsärendet i fråga. SLC anser att även den figurvisa skogsdata som gäller anmälan om användning av skog och kemera-ansökningar bör kunna avlägsnas från systemet.

Gällande förbudsrätten om information om skogstillgångar på figurnivå anser SLC vidare att det bör vara lika enkelt att utnyttja förbudsrätten som att tillåta att uppgifterna om skogstillgångar är tillgängliga. På denna punkt kräver SLC att lagstiftningen bör vara förståelig och förbudsförfarandet enkelt och smidigt.

Vid uppdatering av informationen om skogstillgångar är det för närvarande inte möjligt att använda sig av så kallad massinsamling av data. Bestämmelsen om korrekthet för informationen om skogstillgångar i lagen om skoglig information preciseras så att
skogscentralen kan ta emot uppgifter om skogstillgångar som lämnas av vem som helst.

SLC motsätter sig att uppgifter om skogstillgångar kan tas emot från vilken instans som helst utan att skogsägaren vet om det. Till exempel i Sverige har det blivit ett problem att frivilliga miljöorganisationer gör terrängbesök och förser Skogsstyrelsen med
information, som förorsakar stora problem i samband med påbörjandet av avverkningar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johan Åberg
Verksamhetsledare

Mer från SLC