Uttalande från ÖSP:s höstmöte: Jordbrukarna oroade för svenskspråkig service

Uttalande från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016

ÖSP:s höstmöte ser med stor oro på hur regeringen behandlar de språkliga rättigheterna i den första delen av social- och hälsovårdsreformen, lagen om jourförordningen. De nuvarande regeringspartierna tillmäter inte grundlagens stadganden om rätten till service på sitt eget språk speciellt stor betydelse. Hela processen från lagberedning till behandling i riksdagen är under all kritik. Uppenbart felaktiga hänvisningar till Grundlagsutskottets krav på tryggande av språkliga rättigheter redan i lagpropositionen har följts av missvisande utlåtanden från social- och hälsovårdsministeriet om Vasa Centralsjukhus. I riksdagen har regeringspartiernas ledamöter först röstat ned krav på en saklig behandlingstidtabell och sedan krav på hörande av sakkunniga från regeringens eget Justitieministerium.

Den beredningskultur som präglat processen med lagen om jourförordningen får inte anammas i den kommande landskapsreformen som kommer att påverka jordbrukarkårens vardag. ÖSP kräver att regeringen framöver respekterar de svenskspråkigas rätt till service på sitt modersmål. En republik som inte högaktar sin grundlag och inte tryggar sina medborgares rättigheter tappar snabbt sitt anseende också på den internationella arenan. Vi kräver inget extra. Vi kräver bara vår rätt.

Enligt ÖSP är fulljour på Vasa Centralsjukhus ett villkor för fungerande svensk service nu och i framtiden. 

Tilläggsinformation:
ÖSP:s förbundsordförande Mats Nylund 050 5122191

Mer från SLC