EU-kommissionen vill få synpunkter om hur livsmedelskedjan i EU kan göras rättvisare

EU-kommissionen har i augusti inlett ett offentligt samråd om hur livsmedelskedjan i EU kan göras rättvisare. Lantbrukare, andra berörda aktörer och allmänheten kan lämna sina synpunkter om hur livsmedelskedjan fungerar på en nätplattform ända fram till den 17 november.

Det finns indikationer på att mervärdet i livsmedelskedjan inte alltid fördelas på rätt sätt mellan alla de olika nivåerna, bland annat beroende på att små och mer sårbara aktörer, t.ex. lantbrukare och småföretag, inte har samma möjligheter att påverka priserna som ekonomiskt starka storkoncerner.

– Lantbrukarna är den första länken i kedjan. Utan dem skulle det inte finnas råvaror att bearbeta, sälja och konsumera, säger kommissionär Phil Hogan som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling. Tyvärr är de ofta den svaga länken. Nu går EU-kommissionen, som ju länge arbetat för att stötta lantbrukarna, i bräschen för att åtgärda problemen i livsmedelskedjan. Jag hoppas att alla – lantbrukare, företag och allmänhet – delar med sig av sina synpunkter till oss under samrådet.

EU-kommissionen behöver underlag för att kunna bedöma hur och när man på EU-nivå kan ta itu med illojala handelsmetoder genom att lagstifta på livsmedelsområdet.

EU-kommissionen vill också gärna undersöka öppenheten på marknaden genom hela livsmedelskedjan och se var den kan förbättras. Det behövs konkurrens i viss utsträckning och resultatet från samrådet kommer att göra det lättare att avgöra om det krävs ytterligare åtgärder för öppenhet på marknaden.

Vidare handlar enkäten om hur stort intresset är för producentsamarbete och s.k. värdedelningsavtal, som innebär att man delar på marknadsbonusar och marknadsförluster baserat på priserna på marknaden. Detta förekommer redan i vissa sektorer, t.ex. sockersektorn.

Arbetsgruppen för jordbruksmarknader
Samrådet bygger på det arbete som utfördes av arbetsgruppen för jordbruksmarknader som Phil Hogan inrättade i januari 2016. Arbetsgruppen föreslog flera konkreta sätt att stärka lantbrukarnas roll i livsmedelskedjan. Samrådet kommer att bygga vidare på detta och ge kommissionen information inför eventuella åtgärder i framtiden.

En inledande konsekvensbedömning som beskriver en rad olika politiska alternativ har publicerats för samråd och återkoppling. En fullständig konsekvensbedömning kommer också att göras om framtida initiativ för att förbättra livsmedelskedjan.

Om kommissionen lägger fram förslag i framtiden kommer dessa också att överensstämma med det allmänna målet att förenkla och modernisera den gemensamma jordbrukspolitiken.

Läs mer
Offentligt samråd om initiativet för att förbättra livsmedelskedjan – snart på alla EU-språk
Inledande konsekvensbedömning om livsmedelskedjan
Bidra till lagstiftningsarbetet och EU:s offentliga samråd

Mer från SLC