Evira: Disputation 13.10.2017: Antibiotikaresistens i agroekosystem

Agronomie- och forstmagister (agronom) Johanna Muurinen som jobbar med riskvärdering på Livsmedelssäkerhetsverket Evira disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, agrikultur- forstvetenskapliga fakultetens institution för livsmedels- och miljövetenskaper.

Produktionsdjur behandlas med antibiotika och dyngan från dem används som gödsel överallt i världen. Resistenta bakterier som selektivt hamnat i dyngan, dessas resistensgener och eventuella rester av antibiotika kan sprida sig till miljön. I miljön förekommer naturligt bakterier som är resistenta mot antibiotika och om de ökar i antal kan de hamna i djuren med fodret som skördas från åkern. I doktorsavhandlingen utreddes om husdjursproduktionen i Finland sprider antibiotikaresistens i miljön eller om dyngan utökar de resistenta bakterierna i marken. I arbetet observerades att även om bakteriernas antibiotikaresistensgener spred sig till åkermarken så sjönk deras antal och relativa andel tydligt fram till skördetiden. I detta arbete påträffades inga rester av antibiotika i dyngan och antibiotikaresterna i husdjursproduktionen i Finland orsakar knappast några miljöproblem. I den finländska lantgårdsmiljön påträffades resistensegenskaper mot antibiotika som används som ”sista utväg”, men de ökade inte i antal som en följd av gödslingen. Detta fynd visar att även finländska jordbruksmiljöer kan vara resistensspridare, om praxisen inom jordbruket eller policyn i användningen av antibiotika ändras.

Muurinen skrev sin doktorsavhandling på Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga fakultets avdelning för mikrobiologi och bioteknik. Hon inledde arbetet år 2013. Hon handleddes av professor Marko Virta. Undersökningen har finansierats av Maj och Tor Nesslings stiftelse och Finlands Akademi.

Disputationen som är öppen för alla hålls fredagen den 13 oktober 2017 klockan 12.00 i föreläsningssal 1031 i Biocenter 2 på adressen Viksbågen 5.

Disputationen sker på engelska.

Svenskspråkigt sammandragav doktorsavhandlingen Antibiotic resistance in agroecosystems

Mer information ger:
forskare Johanna Muurinen, tfn 050 465 2249

Mer från SLC