Evira: EFSA träffar sina nationella kontaktpersoner i Helsingfors

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA arrangerar ett möte i Helsingfors där man träffar sina nationella kontaktpersoner eller s.k. Focal Points. EFSA och Focal Points träffas regelbundet fyra gånger om året.  Det i ordningen 31 Focal Point-mötet hålls för första gången i Finland.

”Focal Points tjänar som en länk mellan de europeiska länderna och EFSA. Syftet är att främja samarbetet mellan länderna och EFSA, såsom till exempel informationsutbytet och det vetenskapliga samarbetet”, berättar Finlands officiella Focal Point-representant, forskaren Kirsi-Maarit Siekkinen på Evira.

Focal Point-verksamheten inleddes år 2008 och den koncentrerar sig på riskvärdering. Focal Points har som huvuduppgift att ge stöd till sina medlemsland i rådgivande gruppen, till exempel i omsättandet av beslut i praktiken. En av de bärande tankarna i verksamheten är också att förmedla informationen som kommer från EFSA till nationella experter i olika branscher och olika intressentgrupper.

”Rådgivande gruppen eller Advisory Forum är EFSA:s kärnorgan, som intar en central ställning i samarbetet mellan EFSA och medlemsstaterna. Den förenar EFSA:s och EU-medlemsstaternas nationella livsmedelstillsynsmyndigheter. Finland representeras i gruppen av Eviras generaldirektör Matti Aho”, säger Siekkinen.

Till nätverket Focal Point hör alla medlemsstater i EU och av länderna utanför EU också Island och Norge. I verksamheten deltar med observatörsstatus också Schweiz och eventuella nya medlemsstater.

Ta del av mötets dagordning (pdf, på engelska))

Läs mer:
Focal Point
EFSA (på engelska)
Aktuellt från EFSA (på finska)

Ta också del av:
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens rådgivande grupps medlemmars deklaration (pdf, på engelska)

Mer information:
forskare Kirsi-Maarit Siekkinen, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 489 3376, efsafocalpoint@evira.fi

Mer från SLC