Evira för en kampanj i hamnarna för att bekämpa afrikansk svinpest

Livsmedelssäkerhetsverket Evira för en kampanj i hamnarna i Helsingfors för att bekämpa afrikansk svinpest. Virussjukdomen som dödar svin har spritt sig på ett alarmerande sätt i våra närområden och förekommer redan på bred front i vildsvin de baltiska länderna. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster på svingårdarna och i hela köttindustrin till följd av bortskaffandet av djur, sanerandet utrymmen och en stagnerad internationell handel.

Afrikansk svinpest är en allvarlig blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin som inga läkemedel och ingen behandling biter på. Trots bekämpningsåtgärder fortsätter sjukdomen att sprida sig till nya områden i Baltikum och Östeuropa. Risken att sjukdomen sprider sig från dessa områden till Finland har också ständigt ökat. Hela Estland och merparten av Lettland och Litauen utgör på grund av smittorna restriktionsområden från vilka det är förbjudet att införa vildsvinskött eller andra vildsvinsprodukter till Finland för att det ska kunna förhindras att sjukdomen sprider sig. Motsvarande restriktionsområden förekommer också i Polen, Tjeckien och Rumänien och också på Sardinien i Italien.

I en synlig myndighetskampanj i Västra terminalen och på Skatudden i Helsingfors uppmanas kryssningspassagerare att helt låta bli att föra in vildsvinskött och livsmedel tillverkade av sådant från Baltikum, Polen och andra områden till vilka sjukdomen spritt sig. Införsel av köttprodukter till Finland från Ryssland, Vitryssland och Ukraina – där afrikansk svinpest har konstaterats i stor omfattning – är också helt och hållet förbjudet.
 
En sjukdom som lätt sprider sig
Risken att sjukdomen sprider sig via vildsvinsjakt i smittade områden eller livsmedel som införs från smittade områden är verklig, eftersom ASF-viruset lätt sprider sig med människan via redskap och skodon som används vid jakt och med livsmedel. Viruset överlever väl i miljön och tål djupfrysning och olika sätt att framställa köttprodukter.

”ASF-viruset förmår sprida sig via till exempel medvurst och lufttorkade eller djupfrysta köttprodukter. I Estland har också misstänkts att viruset ursprungligen spred sig från landets södra delar till nordost med vandrares vägkost”, säger sektionschef Sirpa Kiviruusu på Evira.

Sjukdomen har spritt sig med bland annat svintransporter, via utfodring av svin med matavfall som innehåller viruset och med vildsvin. Smittor som nått långt bort till nya områden har huvudsakligen orsakats av att svin utfodrats med matavfall som kontaminerats med viruset. I EU är det förbjudet att utfodra svin med matavfall.
 
Smittskyddet på svingårdarna i nyckelställning
Afrikansk svinpest kan sprida sig till svingårdar också med ett vildsvin som bär på smittan. Ett gott smittskydd är den säkraste metoden att förhindra att afrikansk svinpest kommer in i svinstallet. Från och med juni 2018 ska svingårdar ingärda rastgårdarna så att trynkontakt med vildsvin som eventuellt bär på smitta undviks.

I samarbete med jägarna försöker man hålla vildsvinsstammens tillväxt i styr. Evira och svinföretagarnas förening Suomen Sikayrittäjät ry betalar ett bidrag till jägarna för sådana fällda vildsvin, från vilka ett prov sänts in till Evira för undersökning med tanke på afrikansk svinpest. Det ständigt ökande antalet prover visar för sin del att vildsvinsstammen ökat.
 
Exporten av svinkött skulle omedelbart sacka
För svinnäringen utgör afrikanska svinpesten ett stort hot. Sjukdomsfall skulle orsaka betydande förluster för den inhemska svinköttsproduktionen till följd av avlivandet av djur, upprättandet av restriktionsområden, störningar i logistikkedjan och saneringar av gårdarna. Konsumtionen av inhemskt svinkött skulle sannolikt också minska, även om ASF-viruset inte smittar människan.

”Ett bekräftat sjukdomsfall skulle omedelbart stoppa exporten av svinkött till flera länder och för lång tid försvåra exporten av livsmedel. Exporten av svinkött till många länder utanför EU skulle sannolikt omedelbart stanna upp” påpekar överinspektör Riikka Lahdenperä på Evira.

Utöver smittskyddet på svingårdarna står också informeringen och vägledningen i nyckelställning i bekämpningen av afrikansk svinpest.

”Informationen till riskgrupperna, såsom utländska svingårdsarbetare, finländska jägare som inför livsmedel och reser till riskområdena, står i nyckelställning i förhindrandet av att sjukdomen sprider sig", Kiviruusu betonar.

Mer information ger:

Sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503, sirpa.kiviruusu@evira.fi (övervakningen av djursjukdomar)

Överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 050 401 9411, riikka.lahdenpera@evira.fi (exporten av livsmedel)

Läs mer:

För inte in afrikansk svinpest till Finland
Eventuella rutter via vilka afrikansk svinpest kan komma till landet - uppdatering av riskprofilen 2017 (pdf, endast på finska)
Utehållningsförbud för svin: Skydda svinen mot frilevande vildsvin

Mer från SLC