Evira: Företagen aktiva i att spåra ägg och äggberedningar

Livsmedelssektorn har också i Finland aktivt utrett ursprunget för sina produkter som innehåller ägg och äggberedningar och råvarorna till dessa och vid behov tagit prover av dem. I Finland har i lager påträffats ett parti äggpulver som innehåller fipronil och som införts från Danmark. Råvarorna till äggpulvret härstammar från Mellaneuropa. Produkten har inte använts i livsmedel och företaget har självt försatt den i användningsförbud. Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer fortlöpande upp läget också i Europa.

Livsmedelsföretagen har i flera länder aktivt spårat ursprunget för ägg, livsmedel som innehåller ägg och äggberedningar efter att fipronil påträffades i holländska, belgiska och tyska ägg. Fipronil får inte användas för produktionsdjur. Företagen har också tagit prover för analys. Produkterna som överskrider gränsvärdena som Kommissionen fastställt har återkallats från handeln. Verksamheten på de gårdar, där fipronil använts, har stoppats och från dem kan nya ägg inte komma ut på marknaden.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utarbetat an anvisning till företagen och tillsynsmyndigheterna om hur säkerheten hos ägg och livsmedel som innehåller ägg eller äggberedningar kan säkerställas.  I anvisningen har gränsvärdena som Kommissionens fastställt för fipronil i olika äggprodukter preciserats. Om ett företag i sin egenkontroll uppdagar att gränsvärdena överskrids i en produkt, bortskaffar eller returnerar man produkten.

”Den som importerar, producerar, bearbetar, framställer och distribuerar livsmedel svarar för att livsmedlen är säkra och uppfyller kraven i lagstiftningen. Egenkontrollen är en del av företagets dagliga verksamhet och kraven som hänför sig till den gäller alla livsmedelsfaror, inte enbart fipronil”, påminner direktören för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen på Evira.

Så gott som alla ägg som saluhålls i Finland är inhemska. Evira utöver regelbunden tillsyn över främmande ämnen i finländska ägg så som tillsynsprogrammet förutsätter. Evira har beredskap att analysera äggen också med tanke på fipronil och fipronilet inkluderas framöver i tillsynsprogrammet.

Enligt en i Tyskland gjord vetenskaplig riskvärdering kan skadliga hälsoverkningar vara möjliga hos barn med den högsta halt fiprolin som uppmätts i samband med fallet.

”Då ägg eller äggprodukter används som en ingrediens i livsmedel såsom kex, är deras andel liten. På basen av all den information vi nu har tillgång till kan man trygg till sinnes fortsättningsvis äta sådana”, konstaterar Räsänen.

Läs mer: 
Fipronil
https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/information-om-frammande-amnen/fipronil/
Frågor och svar om fipronil
https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/information-om-frammande-amnen/fipronil/fragor-och-svar-om-fipronil/

Mer information ger:
Direktören för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC