Evira: Risken att afrikanska svinpesten sprider sig till Finland har ökat

Sjukdomsläget har förändrats efter den riskprofil gällande afrikanska svinpestens (ASF) möjliga invandringsrutter som Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerade år 2011. Risken att ASF sprider sig även till Finland har ökat, eftersom sjukdomen år 2014 spred sig till de baltiska länderna och Polen, som omfattas av EU:s inre fria rörlighet och handeln på den inre marknaden. Finlands egen frilevande vildsvinsstam växer också starkare än väntat och det kan i framtiden spela en roll med tanke på risken att sjukdomen kommer in i landet. Dessa förändringar har beaktats i Eviras nyligen uppdaterade riskprofil.

Tyngdpunkten i hotet som riktar sig mot Finland har förskjutits till de baltiska länderna, där afrikansk svinpest på bred front förekommer bland vildsvinen. Sjukdomen har ännu inte visat några tecken på att börja avta. Om sjukdomen blir permanent bland vildsvinen i regionen, medför det en varaktig risk att sjukdomen sprider sig till Finland.

För närvarande känner vi inte till att afrikansk svinpest skulle förekomma i närheten av Finlands östra gräns, sjukdomsfallen som Ryssland inrapporterat ligger inte lika nära den finska gränsen som år 2011. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland.

Afrikanska svinpesten sprider sig via mångahanda vägar
För att ASF-viruset ska kunna sprida sig med människan måste människan komma i kontakt med smittade svin, vildsvin eller sekret från sådana till exempel inne i djurstallar eller genom att delta i vildsvinsjakt. ASF-viruset kan sprida sig via människors kläder och saker, såsom fordon, jaktredskap och jaktsouvenirer.

Livsmedel som innehåller svin- eller vildsvinskött som smittats med ASF-virus kan också utgöra en eventuell invandringsrisk. Smitta via livsmedel till produktionssvin är ändå osannolikt, eftersom det i EU är förbjudet att utfodra svin med matavfall. Personer som håller svin som hobby borde också vara medvetna om djursjukdomsriskerna som är förknippade med utfodringen med matavfall och lagstiftningen som gäller sådant.

”För att sjukdomen ska kunna sprida sig till Finland borde virussmittan ännu överföras till produktions- eller hobbysvin eller frilevande vildsvin. I Finland har den roll, som svingårdarnas eget smittskydd och särskilt smittskyddet som gäller persontrafiken spelar också ytterligare understrukits” säger specialforskare Taina Laine på Evira.

Informering och vägledning viktigt i bekämpningen av ASF
Informeringens och vägledningens betydelse har ökat på grund av den friare och ökade inre rörligheten för människor och livsmedel i EU. Det viktigaste är att ge vägledning till alla som arbetar på svingårdar och till sådana jägare, som deltar i vildsvinsjakt utomlands i sådana områden, där afrikansk svinpest förekommer.
”Såväl myndigheterna inom veterinärmedicin och viltförvaltning som svinnäringen och jaktorganisationerna har i samarbete gett vägledning om afrikanska svinpesten och om förebyggandet av att sjukdomen sprider sig”, säger överinspektör Miia Kauremaa på Evira.

Uppföljningen av vildsvinsstammen intensifieras
Afrikansk svinpest kan sprida sig till Finland också med ett vildsvin som bär på smittan.  
Proverna som jägarna sänder in av fällda frilevande vildsvin utgör en del av den uppföljning av afrikanska svinpesten som sker i Finland.  Till Evira har i allt högre grad kommit in prover från jägarna och Evira har betalat ut en belöning till jägarna som sänt in prover.

Erfarenheterna från de baltiska länderna visar att det är mycket viktigt att vildsvin som påträffats döda undersöks om man vill uppdaga ASF-sjukdomsutbrott i ett tidigt stadium. Om vildsvin som påträffats döda ska utan dröjsmål lämnas en anmälan till den officiella veterinären så att prover kan tas av vildsvinen med tanke på ASF-undersökningar. Också för sådana anmälningar betalas en belöning.

Efter riskprofilen som år 2011 publicerades om invandringsrisken har antalet vildsvin i Finland fyrdubblats till cirka 2000 individer. Vi känner inte till alla faktorer som påverkar ökningen av stammen, men åtminstone utfodringen av vildsvinen på 2000-talet har högst uppenbarligen ökat stammen.

”Eftersom vildsvinsstammen ändå ännu är rätt liten, vore det nu en bra tidpunkt att göra något. Om vildsvinsstammen kraftigt ökar, kan det vara svårt att enbart med hjälp av jakt minska antalet vildsvin eller hålla det på önskad nivå”, säger professor Pirkko Tuominen, direktör för Eviras riskvärdering.

Naturresursinstitutet (Luke) tar som bäst fram metoder för uppföljning av den frilevande vildsvinsstammen och de bygger på information som samlats in från jägarna. I jaktlagstiftningen har på senare år också gjorts ändringar som bidrar till att begränsa vildsvinsstammen.

Mer information om den uppdaterade riskprofilen 2017 (på finska)
Årets 2011 riskprofil Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest in i landet (på finska men beskrivningen på svenska)

Läs mer:
Afrikansk svinpest 
Frågor och svar om ASF 
Frågor och svar om ASF för producenter (på finska)
Ny provtagningsanvisning (på finska)

Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s vetenskapliga rapport: Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland (pdf)
African swine fever spreading slowly, says EFSA report 

Mer information ger:
specialforskare Taina Laine (svinsjukdomar), tfn 050 373 6614
överinspektör Miia Kauremaa (bekämpning av djursjukdomar), tfn 0400 318 510
direktör Pirkko Tuominen (riskvärdering), tfn 0400 211 624

Mer från SLC