Evira: Svinköttet medför ingen risk för MRSA i Finland

Färskt svinkött i detaljhandeln i Finland innehåller fortsättningsvis endast sporadiskt MRSA-bakterier. I en pågående uppföljning har MRSA påträffats i endast en procent av köttproverna som hittills undersökts och MRSA hos svin utgör således ingen risk för konsumenterna. MRSA blir allt vanligare inom svinproduktionen, men bakterierna kommer mycket sällan ända fram till det svinkött som saluhålls i detaljhandeln. Man känner inte till att MRSA i Finland skulle ha smittat människor via svinkött.

I Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersöks förekomsten av den mot mången antibiotika resistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA) i svinkött och i svin som går till slakt. I en pågående uppföljning av svinkött har MRSA påträffats i endast en procent av köttproverna som hittills undersökts. I en uppföljning som gjordes år 2015 konstaterades den i Finland endast i 3 procent av de undersökta proverna.

Under uppföljningen som avslutas i slutet av år 2017 utreds också en eventuell förändring i resultaten av den föregående uppföljningen som gjordes åren 2009 - 2010, då man undersökte svin som går till slakt. Då konstaterades bakterien MRSA i cirka en fjärdedel av de undersökta slaktpartierna.

Proverna som undersökts fram till utgången av mars 2017 visar att bakterien MRSA förekom i 78 procent av de undersökta slaktpartierna. Att bakterien blir allmännare i slakterierna är ett internationellt fenomen: i 77 procent av proverna som togs i slakterier i Danmark år 2012, i 66 procent av slaktpartierna i Belgien år 2013, i 100 procent av slaktpartierna i Nederländerna år 2014 och i 91 procent av slaktpartierna i Spanien år 2015 konstaterades MRSA.

”Globalt har det att MRSA blir allt vanligare förknippats med användningen av antibiotika. I de nordiska länderna har också påvisats ett samband mellan användningen av zinkoxid och det att MRSA blir allt vanligare. MRSA hos svin är svår att utrota: den har anpassat sig väl till svinen och sprider sig lätt från ett djur till ett annat och från en besättning till en annan antingen med förflyttningar av djur eller med människan. Evira anser det viktigt att MRSA-läget följs upp. Även om metoderna att förhindra att den sprider sig är få, kan ett gott smittskydd på gårdarna och i svinkedjan hindra smittrisken”, säger generaldirektör Matti Aho på Evira.

Upphettning helt igenom dödar bakterierna
I Finland behöver konsumenten inte oroa sig för MRSA. Normal slakthygien säkerställer vanligen att MRSA inte kommer ända fram till svinköttet.

”Forskning visar att MRSA inte utgör någon risk för konsumenten. Det är ändå viktigt att köttet hanteras på rätt sätt, att det upphettas ordentligt och att god köks- och livsmedelshygien iakttas, eftersom det hindrar att såväl MRSA som andra eventuella bakterier i köttet smittar människan”, understryker direktör Leena Räsänen på Eviras avdelning för livsmedelssäkerhet.

MRSA står för bakterien Staphylococcus aureus som är motståndskraftig dvs. resistent mot mången antibiotika och som kan förekomma på människans hud och på slemhinnorna i näsan. Friska människor och djur gör bakterien vanligen inte sjuka, men den kan ändå orsaka inflammationer på skadade hudområden eller i operationssår. De vanligaste antimikrobiella läkemedlen biter inte på MRSA-bakterien och behandlingen av infektioner den åstadkommit blir svårare än normalt. En symptomfri människa eller ett symptomfritt djur som fått MRSA-smitta kan också temporärt tjäna som bärare av MRSA-bakterien.

Sådana typer av MRSA-bakterien som förekommer hos svin påträffas i Finland mycket sällan hos människan.

Det är viktigt att arbetstagarna på svingårdar och i slakterier skyddar sig
Några täckande undersökningar på besättningsnivå av förekomsten av MRSA på finska svingårdar förekommer inte. Svinen kan ådra sig smitta även under transporten och i slakteriets djurstall och också människan kan sprida MRSA från ett djur och ett svinstall till ett annat. Hudskador kan öka risken att en person som sköter eller hanterar djur får MRSA-smitta och därför är det ytterst viktigt att skyddsklädsel och skyddshandskar används och att handhygienen är god såväl på gårdarna som i slakterierna.

Hurdana skyddsrutinerna med tanke på MRSA är bland människorna som arbetar med svin utreds i ett år 2016 inlett och av jord- och skogsbruksministeriet finansierat projekt, i vilket Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd och Evira deltar.

Om förekomsten av bakterien MRSA hos djur och i livsmedel, Zoonoscentret
Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s utvärdering av risken att MRSA smittar människan viadjur och livsmedel
Frågor och svar om MRSA, Evira
MRSA hos människan, Institutet för hälsa och välfärd (på finska)
Förekomsten av sjukdomar 2016, Institutet för hälsa och välfärd (på finska)

Mer information ger:
17.5.2017: direktör Leena Räsänen, Evira, tfn 050 388 6518
18-19.5.2017: chefen för forskningsenheten för mikrobiologi Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, tfn 0400 287 398

Mer från SLC