Försök och offentlig upphandling spetsåtgärder i åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi

Miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Sitra informerar:

Statsminister Juha Sipiläs regering har satt som mål att göra Finland till en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och miljöteknik. Spetsåtgärder för att uppnå målet är hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, försöks- och testplattformar för cirkulär ekonomi samt nya produkt- och tjänsteinnovationer och stödjande av investeringar. Regeringens och Sitras konkreta åtgärder för att främja cirkulär ekonomi under denna regeringsperiod har sammanställts i ett nytt åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi har beretts av miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Sitra. Programmet är en fortsättning på Finlands färdplan för cirkulär ekonomi från 2016.

”Med hjälp av cirkulär ekonomi stärks ekonomin och välfärden så att vi i stället för att överkonsumera använder de begränsade naturresurserna på ett hållbarare sätt. Samtidigt minskar vi de miljöproblem som produktion och konsumtion medför, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Tiilikainen presenterar åtgärdsprogrammet i dag vid teknologievenemanget Slush.

”Regeringen påskyndar den cirkulära ekonomin även genom lagstiftningsåtgärder och uppmuntrar företag och offentliga aktörer att göra djärva förändringar i sin verksamhet”, säger Tiilikainen.

”Minskat matsvinn och en hållbar livsmedelskedja är också mycket viktiga för en cirkulär ekonomi, och regeringen arbetar också för att främja dessa mål”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Kompetenscentrum och projekt för offentlig upphandling
I Finland görs det offentliga upphandlingar för över 30 miljarder euro per år. Under våren 2018 ska ministerierna skapa ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar. Syftet med det är att höja ambitionerna och kunnandet hos olika aktörer och förbättra upphandlingarnas effekter. Ett delområde i nätverket är att i betydande grad göra lösningar för cirkulär ekonomi mer kända och främja lansering av dem på marknaden.

Dessutom ska Sitra och Finlands miljöcentral inleda ett projekt för att främja ambitiösa offentliga upphandlingar i kommunerna under de närmaste åren. Det ska påskynda genomförandet och ibruktagandet av koldioxidsnåla lösningar för cirkulär ekonomi med hjälp av offentliga upphandlingar samt stärka en upphandlingskultur och ett beslutsfattande som stöder detta.

”Målet med projektet är att det bland kommunerna ska genomföras en till två omfattande, gemensamma upphandlingar inom cirkulär ekonomi som är ambitiösa även i internationell jämförelse. Sitra är berett på att stödja beredningen av upphandlingarna med experthjälp och medfinansiering”, säger projektdirektör Kari Herlevi vid Sitra.

Nya finansieringsmöjligheter
Den cirkulära ekonomin förändrar företagens affärsmodeller och skapar tillväxtmöjligheter. Den är ett nytt sätt att agera, tillsammans med andra. Förändringen påskyndas av ett nytt investeringsstöd för cirkulär ekonomi och av finansieringsinstrument från Tekes. 

Med betydande finansiering till ett belopp av sammanlagt flera miljoner euro uppmuntrar Sitra allmännyttiga och offentliga aktörer, forskningsinstitut, företag och konsortier bildade av dem att inleda samarbete och utveckla nya djärva idéer. Målet är att finna nya lösningar för cirkulär ekonomi och testa dem i praktiken. De första utlysningarna av projektmedel är inriktade på trafik, syntetisk biologi samt trä- och åkerbaserade produkter med hög förädlingsgrad.

Finland skapar öppna innovations- och försöksmiljöer, där information och en verklig verksamhetsmiljö är tillgängliga för kommersiella aktörer. Huvudstadsregionens nya MAAS-lösningar (Mobility as a service) är ett bra exempel på detta. Teknologiska forskningscentralen VTT:s forskningsmiljö Bioruukki är ett i internationell jämförelse unikt ekosystem där företag och forskningsorganisationer kan utveckla sina idéer i riktning mot tillverkning i industriell skala och export.

Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi (pdf, på finska)
 
Ytterligare upplysningar:
Jarmo Muurman, miljöråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0185, fornamn.efternamn@ym.fi
Sari Tasa, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8242, fornamn.efternamn@tem.fi
Anne Vehviläinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 236, fornamn.efternamn@mmm.fi
Kari Herlevi, projektdirektör, cirkulär ekonomi, Sitra, tfn 050 463 9397, fornamn.efternamn@sitra.fi

Mer från SLC