JM: Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat

Risken för fågelinfluensa anses ha minskat i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet ska utfärda en ny förordning som kommer att återställa förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus tillbaka till ett utehållningsförbud som gäller under våren. Förordningen innehåller också bestämmelser om åtgärder för tidig upptäckt av smitta. Den nya förordningen träder i kraft den 7 december 2017.

Risken för fågelinfluensa i Finland anses vara mindre jämfört med ett år tidigare. På grund av den minskade sjukdomsrisken är tiden för utehållningsförbudet nu tre månader kortare än i fjol. År 2016 förekom den högpatogena aviära fågelinfluensan för första gången i Finland bland vilda fåglar och i en fågelpark. För att förhindra spridningen av viruset fastställdes då en förordning enligt vilken fjäderfä måste hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12–31.5. Den nya förordningen förbjuder hållning av fjäderfä och andra fåglar utomhus under våren mellan den 1 mars och den 31 maj. Förbudet behövs, eftersom epidemin av fågelinfluensa H5N8 alltjämt pågår i Europa.

– Man kan avvika från förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus om fåglarnas utehägn är ingärdad och täckt med nät eller på annat motsvarande sätt. Tidigare har täckning av utehägn inte krävts i samma utsträckning. Kraven som gäller täckning av utehägn gäller dock inte uppfödning av strutsar och emuer, eftersom ratiter i förordningen utesluts från förbudet mot utomhushållning, berättar Katri Levonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

En ny sak i den förordning som nu utfärdas är att husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar införlivas i utehållningsförbudet. Att föra tamfåglar till utställningar är förbjudet under den tid som förbudet att hålla fjäderfä utomhus gäller. I förordningen ska som försiktighetsåtgärd även finnas bestämmelser om dricksvattnet och fodret för, samt om skötseln av tamfåglar. 

Hållning av fjäderfä utomhus kräver fortfarande en anmälan till kommunal- eller länsveterinären. Det behövs dock bara en anmälan om utevistelsen upprepas huvudsakligen på samma sätt från år till år. 
Förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus medför inte längre någon statusförändring för utehönsägg, eftersom ägg, enligt kommissionens förordning som trätt i kraft i höst, kan säljas som uteägg fastän hönsen på grund av risken för djursjukdomar skulle ha vistats inne i 16 veckor. 

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, katri.levonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 385

Mer från SLC