Jord- och skogsbruksministeriet 2018: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2018 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning av naturresurser. Metoderna omfattar bioekonomi, effektiv återanvändning och ren teknik.

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,6 miljarder euro för år 2018. Enligt budgetpropositionen ökar anslaget med drygt 17 miljoner euro jämfört med årets budget.

De beräknade inkomsterna för 2018 är 854 miljoner euro, vilket är 32 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017. Förändringen beror på en minskning i de inkomster som fås in från EU.

Av anslagen under huvudtiteln upptar jordbruk och livsmedelsekonomi 69 procent (1 795,8 miljoner euro), landsbygdsutveckling 16 procent (415,5 miljoner euro), naturresursekonomi åtta procent (198,0 miljoner euro), förvaltning och forskning fem procent (132,1 miljoner euro), lantmäteri och datalager två procent (53,6 miljoner euro) och Forststyrelsen en knapp procent (6,5 miljoner euro). 

Bioekonomi och livskraftig landsbygd
Anslagen för jordbruk och livsmedelsekonomi används för att förbättra en konkurrenskraftig tillväxt för affärsfunktioner som bygger på bioekonomi och livsmedel. Vidare vill man genom en ansvarsfull verksamhet trygga hälsan, välbefinnandet och säkerheten hos människor, djur och växter.
I nettobelopp minskar förvaltningsområdets anslag med nästan 39 miljoner euro, vilket i huvudsak beror på ökade besparingar i kompensationsersättningar enligt ramperioden och på landsbygdsprogrammets planenliga framsteg.

Vid anslagsplaneringen har i form av spetsprojektfinansiering enligt det strategiska insatsområdet Bioekonomi och ren teknik i regeringsprogrammets genomförandeplan beaktats en överföring på 49 miljoner euro (30 miljoner euro år 2017) till Gårdsbrukets utvecklingsfond. Vidare anvisas 1,5 miljoner euro (2,5 miljoner euro år 2017) för åtgärder som ska främja export och användning av inhemska livsmedel.

Det primära målet för utveckling av landsbygden är att ta vara på landsbygdsområdenas potential och öka livskraften på ett hållbart sätt. Landsbygdsutvecklingens mål stödjer man genom bl.a. företagsstöd, forsknings- och utvecklingsprojekt och rådgivning till landsbygden. De viktigaste instrumenten är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 och det arbete som görs i det landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen.

Verksamhetsområdets anslag ökar med 43 miljoner euro i enlighet med landsbygdsprogrammets genomförande och på grund av tilläggsanslag för räntestödsutgifterna.

Hållbarhet ger starkare konkurrenskraft
Anslagen för naturresursekonomi skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av naturresurser, samordnar behoven som gäller användning och skydd av naturresurser samt bygger upp välbefinnande genom att använda naturen för rekreation. Naturresursekonomin omfattar fiskerihushållning, vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor.

I nettobelopp ökar verksamhetsområdets anslag med drygt tre miljoner euro. De största ökningarna gäller finansieringen av Metso-programmet och främjandet av fiskerihushållningen. Samtidigt minskar anslagen för bl.a. Finlands skogscentrals statsbidrag samt enligt framstegen i spetsprojektet Bioekonomi och ren teknik.
Anslagen för förvaltning och forskning säkerställer verksamheten i förvaltningsområdets största forskningsinstitut, Naturresursinstitutet. Verksamhetsområdets anslag ökar med fyra miljoner euro till följd av det anslag som reserverats för förvaltningsområdets produktivitetsförbättrande projekt.

Geografisk information som grund för nya tjänster
Anslagen för lantmäteri och datalager används för produktion av information om fastigheter och terräng. Den positioneringsinformation och geografisk information som baserar sig på dessa används allt mer i näringslivet, det dagliga livet och fritidsintressen. Kundernas och samhällets behov styr således allt tydligare serviceproduktionen. Mobil teknologi och andra innovativa lösningar blir vanligare i tillämningar som är avsedda för slutanvändare.
I nettobelopp ökar verksamhetsområdets anslag med nästan fem miljoner euro på grund av Lantmäteriverkets tilläggsanslag för främjande av digitaliseringen. Fastighets- och terrängdatasystemet bidrar till att trygga grunden för det enskilda markägandet och det nationella garantisystemet samt tillgången till information om fastigheter och terräng. Arbetet med att öppna datalager fortsätter enligt planerna.

Mera information
Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 5650424, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162022, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC