JSM: Ändrade stödvillkor för odling av frilandsgrönsaker och saneringsväxter

Kravet på bärgning av skörd ska igen bli ett villkor för nordligt arealbaserat stöd som betalas för odling av frilandsgrönsaker. Ändringen börjar gälla från och med vegetationsperioden 2018. De begränsningar som gäller för saneringsväxtåtgärden fortsätter.

Orsaken till kravet på bärgning av skörd är den s.k. skenodling som blivit vanligare i vissa områden för nordligt stöd. Då har man särskilt odlat rova och rädisa utan någon avsikt att producera marknadsduglig skörd. Syftet med ändringen är att se till att det relativt höga nationella arealbaserade stödet går till livsmedelsproduktion och aktiv odling. Vid bedömning av uppfyllandet av kravet ska enligt planerna beaktas väderförhållanden som inte tillåter bärga skörden samt andra liknande ovanliga situationer.

Nästa år ska även villkoren för saneringsväxtåtgärden som ingår i åtagandet om miljöersättning, ändras. Från år 2018 framåt är det möjligt att få miljöersättning för saneringsväxter bara för en sådan basskiftesareal som odlaren åren 2015, 2016 och 2017 anmält för odling av potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland.

Kravet på bärgning av skörd ska endast gälla det nordliga arealbaserade stödet för frilandsgrönsaker, men målet är att i hela landet och vid odling av alla växter producera bärgnings- och marknadsduglig skörd. Enligt kravet på EU-finansierade och nationella arealbaserade stöd ska en åker bearbetas, gödslas och sås eller planteras så att det är möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd. Mängden utsäde ska vara tillräcklig. Vidare ska man sköta växtskyddet och bekämpa ogräsväxter.

Att odla saneringsväxter hjälper att förbättra markens kulturtillstånd, struktur och kvalitet.  Saneringsväxterna minskar också behovet att använda växtskyddsmedel. Arealen för saneringsväxter har växt väldigt mycket under de senaste åren. I år var den över 10 000 hektar, medan målet i landsbygdsprogrammet var 500 hektar. Sedan år 2016 har åtgärden begränsats så att för odling av saneringsväxter har betalats miljöersättning som uppgått till högst 25 procent av gårdens ersättningsberättigade åkerareal. Begränsningen fortsätter att gälla även under kommande år.

Ändringarna i stödvillkoren görs genom att ändra förordningarna om stödsystemen.

Mer information:
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi (kravet på bärgning av skörd)
Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2185, sini.wallenius(at)mmmfi (saneringsväxtåtgärd)

Mer från SLC