JSM: Ändringar i förordningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringen fastställde i dag förordningsändringar som gäller tvärvillkoren inom systemet med jordbruksstöd samt stödnivån för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016.

Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren preciserades
Regeringen fastställde i dag en förordningsändring som rör tvärvillkor som är ett krav för flera jordbruksstöd. 

Enligt villkoren tillåter kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden nu minimal jorderosion som betesgång orsakar på permanenta betesmarker och permanenta gräsmarker. Detta lindrar och förenklar bestämmelsen. När det gäller skötselkraven för jordbruksmark har man preciserat bestämmelsen om hanteringen av växtbestånd om det inte går att bärga skörden. Jordbrukaren ska se till att det också följande året går att anlägga ett växtbestånd på jordbruksmarken eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Tidsgränsen för fåglarnas häckningstid sågs över och är nu 1.5 - 30.6 då det inte är tillåtet att beskära eller fälla träd som kan ses som typiska landskapsdrag.

Ytterligare information:
Pirjo Kuusela, överinspektör, tfn 0295 16 2138, pirjo.kuusela(at)mmm.fi
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi


Stödnivåer för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016 fastställda
Regeringen har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016 i Södra Finland. 

Lagringsstödet ändras så att när det gäller maskinellt avkylda lager uppgår stödet till 6,60 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 4,10 euro per kubikmeter. Samtidigt ska taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att taken inte ska överskridas, är man tvungen att sänka enhetsstödet för 2016. 

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd 2016 betalas uppskattningsvis 0,82 miljoner euro.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi

Mer från SLC