JSM: Ändringen av lagen om skoglig information till riksdagsbehandling i höst

Det föreslås att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation utan de nuvarande förfarandena för att lämna ut personuppgifter. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen.

MinSkog.fi kompletteras med tjänsten Avoin tieto (öppna data)
Enligt planerna ska skoglig information lämnas ut via den bekanta webbplatsen MinSkog.fi, men dock i en ny tjänst som heter Avoin tieto.  Skoglig information beskriver trädbeståndet, växtplatsen, behoven av skogsvård och avverkningsmöjligheterna.

I tjänsten får alla bläddra i och ladda ner den basenhetsvisa informationen om skogsresurser, informationen som beskriver mångfalden samt informationen om anmälningarna om användning av skog samt om åtgärderna enligt lagarna om finansieringen av hållbart skogsbruk. 

Den skogsfigurbaserade informationen kan lämnas ut på begäran. I tjänsten ska begäran om information avgränsas att gälla ett visst geografiskt område, t.ex. med hjälp av kommun, kartblad eller polygon. Begäran om information kan inte göras utifrån en persons namn eller ett lägenhetssignum.

MinSkog.fi innehåller tjänsterna Skogsägare och Aktör. En skogsägare får också i fortsättningen lägenhetsspecifik information om skogsresurserna genom att identifiera sig i MinSkog.fi.

Skogsägaren eller områdets värde ska inte framgå av de utlämnade uppgifterna
Tillsammans med den öppna skogliga informationen ska inte lämnas ut skogsägarnas namn- eller kontaktuppgifter eller information om skogsbruksenhetens gränser eller fastighetsbeteckning. I den information som beskriver skog ska inte heller ingå uppgifter om områdets värde.

Uppgifterna lämnas ut i en form som följer skogsdatastandarden. I samband med utlämnandet av uppgifterna kommer skogscentralen att påminna att om den figurbaserade informationen förenas med personuppgifterna, bildas det ett personregister. Den som förenar uppgifterna ska följa kraven i personuppgiftslagen.

Ändringarna baserar sig på regeringsprogrammet och kommissionens motiverade yttrande
De föreslagna ändringarna har samband med målet i statsminister Sipiläs regeringsprogram att användningen av informationen om skogstillgångar ska effektiviseras samt med det motiverade yttrande som kommissionen riktat till Finland. Det motiverade yttrandet gäller genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv som handlar om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

Att bidra till användningen av den skogliga informationen stärker förutsättningarna för tillväxt inom den skogliga bioekonomin och ger möjligheter att utveckla nya digitala tjänster. 

Ytterligare information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Mer från SLC