JSM: Ansökan om stöd för vård av ungskog öppnas den 20 april 2017

Stöd för vård av ungskog kan sökas igen från och med den 20 april 2017. Jord- och skogsbruksministeriet avbröt ansökan i maj i fjol. Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna.

Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att Finlands skogscentral har fattat beslut om stödet. Ett träd som ska fällas i samband med vård av ungskog ska i fortsättningen ha en diameter på minst två centimeter i stället för det tidigare minimimåttet på tre centimeter. 

Det rekommenderas att stödansökningarna och verkställighetsanmälningarna lämnas in elektroniskt, t.ex. via Skogscentralens MinSkog.fi. Detta underlättar handläggningen av ansökningarna och hjälper att ta snabbare beslut och göra utbetalningarna fortare. Ansökningar som lämnas in per e-post måste däremot registreras i systemet manuellt.

Skogscentralen har redan godkänt arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog för ca 30 miljoner euro. Dessa arbeten har ännu inte utförts eller fått stöd.  Det här motsvarar omkring 115 000 hektar.  De ansökningar om vård av ungskog som skogscentralen mottog i slutet av år 2015 och i början av år 2016 har i huvudsak godkänts i fjol.  Efter den 10 oktober 2016 har det kontinuerligt strömmat in ansökningar om stöd för tidig vård av plantbestånd. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog får påbörjas efter att ansökan om stöd har lämnats in.  Förutom de redan godkända projekten kan i år godkännas nya arbeten för ca 54,6 miljoner euro, vilket motsvarar ca 210 000 hektar.  

Jord- och skogsbruksministeriet upphävde i dag den 12 april 2014 förbudet mot att godkänna stödansökningar. Ytterligare godkände regeringen i dag en ändring i förordningen om finansieringen av hållbart skogsbruk.  Den ändrade förordningen börjar gälla den 20 april 2017.

Mer information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi, tfn  0295 162 447

Mer från SLC