JSM: Bättre konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet med innovationsgrupper

Har du ett problem i primärproduktionen? Om du löser problemet kan det leda till en innovation som ger nytta för många andra? Lösningen ökar företagens produktivitet, effektivitet och hållbarhet? Lösningen förnyar jord- och skogsbruket eller bidrar till bioekonomi?

Om du svarade ja, bekanta dig gärna med finansieringsmöjligheterna. Med finansieringen stöds landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper.

Idéefterlysningen pågår 15.3 - 27.4.2017
I innovationsgruppernas verksamheten kopplas samman företagarnas praktiknära kunnande och de övriga experternas kunskap. Grupperna löser ett identifierat problem och skapar en innovation som kommer till allmän användning.

Landsbygdens innovationsgrupp består minst av två parter:
1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter och därtill knutna bioekonomiföretag
+
2. med tanke på problemet väsentliga experter (organisationer), t.ex. forskare, rådgivare, föreningar

Innovationsgruppens idéer och reformer ska ha en koppling till verksamheten i de primärproduktionsföretag som är medlemmar i gruppen. Eftersom siktet är inställt på en reform och verksamhet som har nyhetsvärde, ska problemet som ska lösas vara nytt eller ett sådant som man inte tidigare har försökt lösa i Finland.

Gruppen förväntas rapportera om resultaten brett. På detta sätt kan också en jordbrukare eller annan företagare som inte hört till en innovationsgrupp tillämpa idén. I praktiken genomför landsbygdens innovationsgrupp ett utvecklingsprojekt. Projektet är landsomfattande. Om ditt temaområde har internationella kopplingar, kan de ingå i projekthelheten. Gruppens verksamhetstid är 1 – 3 år.

Ansökan om att bli vald till en innovationsgrupp är tvådelad. Efter idéefterlysningen ansöker de sökande som valts till den egentliga ansökningsomgången om finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ungefär tio grupper kommer att få programmedel under programperioden 2014 - 2020. Den offentliga finansieringen uppgår till sammanlagt ca tre miljoner euro.

Ytterligare information:
Leena Anttila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2240, fornamn.efternamn@mmm.fi
Joel Karlsson, landsbygdsnätverkstjänster, tfn 040 531 1966, fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygd.fi:
https://www.maaseutu.fi/sv/vi-stodjer-dessa/landsbygdensinnovationer/Maaseudun%20innovaatioryhm%C3%A4t/Sidor/default.aspx

Mer från SLC