JSM: EU-ministrarna fattade beslut om fiskekvoter för Östersjön

EU:s jordbruksministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2018 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 9 oktober. Ministrarna diskuterade också marknadsläget inom jordbrukssektorn och jordbrukets roll i FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland röstade, i likhet med tre andra Östersjöländer, mot förslaget. Finland kunde inte godkänna att den totala tillåtna fångsten för strömming i Bottniska viken minskar med 40 procent, eftersom detta inte var förenligt med den minskning på 32 procent som föreslagits i det vetenskapliga rådet.

Minister Leppä är besviken på den stora och ogrundade minskningen av den totala tillåtna fångstmängden för strömming i Bottniska viken. Till övriga delar är beslutet ansvarsfullt och förenligt med det vetenskapliga rådet. De båda kvoterna för lax minskades med 5 procent i enlighet med Finlands mål.

Under den del av mötet som behandlade jordbruket presenterades kommissionens översikt över marknadsläget inom jordbrukssektorn, och medlemsländerna förde en lång diskussion om marknadsutsikterna. Finland anser det vara viktigt att kommissionen fortsätter att följa marknadsläget. Även om producentpriserna har höjts på andra håll i Europa, har priserna på mjölk och griskött inte nått en tillräcklig nivå i Finland.

Vid mötet framhöll minister Leppä också att särskilt skörden av jordbruksgrödor i Finland ligger efter den normala tidsplanen och att skördeutsikterna ytterligare försämras av det dåliga vädret.

– Det verkar som om en exceptionellt stor del av jordbruksgrödorna i år inte skördas och att kvaliteten på skörden är sämre än normalt. Detta innebär kännbart sämre inkomster och likviditet för jordbrukare. Jag diskuterade med jordbrukskommissionär Hogan om skördebortfallet i Finland, och han förhöll sig förstående till vår situation. Vi kommer på överenskommet sätt att förse kommissionen med ytterligare information om hur allvarligt läget är, berättade minister Leppä.

Rådet diskuterade också hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan påverka genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Finland konstaterade att EU:s gemensamma jordbrukspolitik redan nu främjar flera av målen för hållbar utveckling, men att genomförandet av politiken bör förenklas.

– Vi kan öka samarbetet på EU-nivå i synnerhet när det gäller att hantera risker inom jordbruket, skapa hållbara odlingssystem, främja produktionssätt och verksamhetsformer som binder kol, återvinna näringsämnen, minska matsvinnet och bedriva innovations- och forskningsverksamhet som har koppling till dessa, föreslog Leppä.
Minister Leppä förde också en diskussion om afrikansk svinpest med hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis.

– Finland kommer att ytterligare effektivisera åtgärderna för bekämpning av afrikansk svinpest. Frågan är väldigt viktig för Finland, och regeringen har därför beslutat att anvisa extra medel för att förhindra att sjukdomen kommer innanför våra gränser, betonade ministern.

Information om rådets beslut om fiskekvoter för Östersjön 2018 i pressmeddelandet

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269
Risto Lampinen, fiskerihushållningsråd, tfn 0295 162 458
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC