JSM: EU-rådet diskuterar Östersjöfisket och marknadsläget inom jordbrukssektorn

EU:s jordbruksministrar sammanträder den 9 oktober i Luxemburg för att diskutera nästa års fiskemöjligheter för Östersjön samt marknadsläget inom jordbrukssektorn och sektorns roll i FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ministerrådet beslutar om fiskekvoterna för Östersjön för 2018 utifrån ett förslag från kommissionen. Finland understöder att man utnyttjar fiskbestånden i Östersjön i enlighet med den maximala hållbara avkastningen. EU vill uppnå nivåerna med maximal hållbar avkastning för samtliga fiskbestånd gradvis och så snabbt som möjligt, senast 2020.

Kommissionen kommer att informera rådet om den senaste marknadsutvecklingen inom jordbrukssektorn, och medlemsstaterna ska hålla en diskussion om utsikterna. Minister Leppä framhåller att i Finland ligger särskilt bärgningen av jordbruksgrödor efter den normala tidsplanen och att skördeutsikterna försämras ytterligare av det dåliga vädret. Motsvarande problem förekommer även i de baltiska länderna. Priset på mjölk och griskött har inte utvecklats lika gynnsamt i Finland som i övriga Europa.

Ministrarna ska också diskutera Agenda 2030, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling, och dess betydelse för EU:s jordbrukspolitik. Finland anser att målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, såsom en hållbar livsmedelsproduktion, en hållbar förvaltning av naturresurser, bekämpningen av klimatförändringarna och en välbalanserad utveckling av landsbygdsområden avsevärt främjar uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Enligt Finland skulle EU-samarbetet kunna intensifieras bland annat i fråga om hanteringen av risker inom jordbrukssektorn, arbets- och produktionsmetoder som binder kol, återvinningen av näringsämnen och minskningen av matsvinnet. Genomförandet av Agenda2030 i EU borde enligt Finland stödja de enskilda medlemsstaternas Agenda2030-arbete.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC