JSM: Finland med i FAO:s förvaltningsråd - matsäkerhet och hållbar användning av naturresurser i fokus

I juli ska Finland ansluta sig som medlem i förvaltningsrådet för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. I FAO:s mål ingår att utrota hunger, undernäring och fattigdom, bidra till ekonomisk och social utveckling samt hållbar användning av naturresurser. Finland kommer att representera de nordiska länderna i FAO:s förvaltningsråd under de följande tre åren.  

I förvaltningsrådet kommer Finland att fokusera på bl.a. informations- och standardarbete, risktålighet och hållbar förvaltning och användning av naturresurser. Viktiga temaområden är också hållbara livsmedelssystem och cirkulär ekonomi.

Finland har också föreslagit att år 2020 utses till ett internationellt år för växtskydd. Förslaget har fått starkt medhåll från flera länder. Det slutliga beslutet om förslaget tas av FN:s generalförsamling.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommer att delta i FAO:s generalförsamling som inleds i Rom den 3 juli. En av de viktigaste frågorna på mötet handlar om kopplingen mellan klimatförändringen och jordbruket.

- Medlemskapet i FAO:s förvaltningsråd är en bra möjlighet att på internationellt plan lyfta fram vårt kunnande och andra för oss viktiga frågor. Vidare får vi möjlighet att påverka FAO:s arbete. Särskilt vill jag poängtera att för att vi ska kunna skapa matsäkerhet, måste vi stärka landsbygdsföretagandet över hela världen, säger minister Leppä.

I samband med generalförsamlingen kommer Finland tillsammans med samarbetsparterna att ordna ett evenemang kring global hälsosäkerhet. Avsikten är att påminna att FAO och jordbrukssektorn spelar en viktig roll i det genomgripande hälsosäkerhetsarbetet. Samarbete på nationell, regional och global nivå är nödvändigt om man vill avvärja gränsöverskridande hälsohot. 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO inrättades år 1945. FAO har 194 medlemsländer, vilket gör den till FN:s största fackorgan. FAO:s generaldirektör är brasilianaren José Graziano da Silva som inledde sin andra fyraårsperiod år 2015.    

Mer information:
Anna Santala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2418
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, tfn  0295 16 2113
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2476

Mer från SLC