JSM: Finland tillåter uppfödning och försäljning av insekter som mat

Finland vill tolka EU-förordningen om nya livsmedel så att uppfödning och försäljning av insekter som livsmedel ska tillåtas även i Finland. Samtidigt kommer insektbranschen att omfattas av systemet för livsmedelstillsyn.

Intresset för att föda upp och använda insekter som mat har ökat även bland finska konsumenter och företagare. Insekter har sålts t.ex. som köksdekorationer. Lagligt sett har uppfödning av insekter inte betraktats som livsmedelsproduktion, varför den inte heller har omfattats av livsmedelstillsynen. Det här ville ministeriet ändra på, vilket var möjligt eftersom EU-förordningen om nya livsmedel lämnade rum för tolkning.

Att producera protein från insekter och genom det bidra till matsäkerheten i världen har debatterats även i andra EU-länder. Debatten har lett till att vissa EU-länder har tolkat EU-förordningen om nya livsmedel på ett sätt som gjort det möjligt att föda upp och sälja hela insekter som mat. Jord- och skogsbruksministeriet har nu rekommenderat att även Finland ska tolka förordningen på samma sätt.

– Att betrakta insekter som livsmedel möjliggör livsmedelstillsyn i insektsbranschen som befinner sig i en uppåtgående trend. Detta är nödvändigt för att säkerställa livsmedelssäkerheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. – En utveckling av insektbranschen erbjuder även nya affärsmodeller för livsmedelsbranschen i Finland. Först måste vi dock besluta om klara spelregler som bör grunda sig på vetenskapliga undersökningar.

Att betrakta insekter som mat innebär att på insektsproduktionen tillämpas livsmedelslagstiftningens krav och en ändamålsenlig tillsyn.

– Vi utgår från att de företagare som redan är i branschen har handlat förnuftigt och att verksamheten nu kan fortsätta öppet. För konsumenter och den lokala livsmedelstillsynen är det bra att denna tillväxtbransch nu får gemensamma handlingsmönster, säger Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira välkomnar beslutet om ändring av tolkningen.
– Att föda upp och sälja insekter för livsmedelsändamål kräver att vi ser till att slutprodukterna är säkra för konsumenterna. Evira ska ta fram anvisningar för både producenterna och tillsynsmyndigheterna. Vi ska också genast börja planera spelregler för verksamheten tillsammans med branschens företagare. I produktionen ska man t.ex. se till att hygienen är god och att märkningarna på förpackningar innehåller information om allergiframkallande ämnen, dvs. allergener, säger Leena Räsänen, direktör för livsmedelssäkerhetsavdelningen vid Evira.

Mera information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761
Leena Mannonen, handelsråd, tfn 029 516 2177
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Ministeriets memorandum om insekter som livsmedel

Mera information från Livsmedelssäkerhetsverket Evira:
Leena Räsänen, direktör för livsmedelssäkerhetsavdelningen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC