JSM: Forskning och kompetens ger den blå bioekonomin ett lyft

Finland eftersträvar internationell tillväxt genom vattenkompetens och hållbar användning av akvatiska naturresurser, det vill säga genom blå bioekonomi. Ett omfattande beredningsarbete har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet i syfte att fastställa prioriteringarna i den forskning och kompetens som stöder affärsverksamheten på området.

 I strategiarbetet ska delta företrädare för förvaltning, forskning, forskningsfinansiering, utbildning och företag på området.

– Finland har unika insjövattendrag och kust- och skärgårdsområden, rika fiskeresurser och söt- och grundvattenreserver samt progressiv teknik och kompetens. Tillsammans möjliggör dessa en avsevärt mer aktiv och innovativ affärsverksamhet, vars viktigaste konkurrensfördelar är renhet och ekologisk hållbarhet, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet.

Under beredningsarbetet utreds möjligheterna och marknadsutsikterna på området samt utkristalliseras prioriteringarna i forskningen på både kort och lång sikt. Det är också viktigt att identifiera det framtida kompetensbehovet och hitta sätt att säkerställa en tillräcklig kompetensbas.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten får bättre genomslag när de begränsade resurserna allokeras till gemensamt fastställda mål. Dessutom ger gemensamt överenskomna mål bättre möjligheter att i internationella nätverk påverka prioriteringarna i forskningsfinansieringen. Detta skapar också bättre förutsättningar att få internationell finansiering. Vidare är målet att skapa en prognostiserings- och utvärderingprocess genom vilken prioriteringarna i forskning och kompetens samt de behövliga åtgärderna kan utvärderas på ett systematiskt sätt.

Information till grund för beredningen av prioriteringarna samlas in med olika metoder, såsom företagsintervjuer och workshoppar. Dessutom kartläggs olika synpunkter genom webbenkäter som är öppna för allmänheten. Egna synpunkter kan framföras i beredningsskedet i november 2017 och i mars 2018, då förslaget till prioriteringar i forskning och kompetens som hänför sig till blå bioekonomi sänds på remiss.

Arbetet stöder de strategiska målen för regeringens spetsprojekt ”Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större” och för den nationella plan för utveckling av blå bioekonomi, Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelma 2025, som hänför sig till spetsprojektet. I maj 2018 överlämnas förslaget till prioriteringar till ministerarbetsgruppen för bioekonomi och ren teknik för godkännande.

Beredningen kan följas på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Där publiceras bakgrundsmaterial och analyser samt webbenkäten. Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finlands Akademi och Gaia Consulting Oy har en central roll i beredningen.

Mer information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:
Riitta Rahkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 202, fornamn.efternamn@mmm.fi
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@mmm.fi

Ytterligare information:
Tillväxt genom vattenkompetens och hållbar användning av akvatiska naturresurser: Nationell plan för utveckling av blå bioekonomi 2025 (på finska)
Spetsprojektet Bioekonomi och ren teknik på statsrådets webbplats (på finska)
Information om beredningsprojektet för den blå biekonomins forsknings- och kompetensagenda i statsrådets tjänst för projektinformation (på finska)

Mer från SLC