JSM-förslag: Övervakningsbesök på husdjursgårdar bör kombineras

I en utredning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra föreslås att de gårdsbesök som görs i övervakningssyfte ska slås samman i högre grad. I synnerhet på husdjursgårdar ska man i fortsättningen med ett och samma gårdsbesök kunna övervaka efterlevnaden av flera krav. Detta minskar övervakningskostnaderna och antalet övervakningsbesök på en gård.

– I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt kunna kontrollera att t.ex. kraven i fråga om mjölkhygien och salmonella uppfylls. Vi föreslår att det första övervakningsbesöket ska vara avgiftsfritt för jordbrukaren vid övervakning av detta slag. Nuförtiden är de här kontrollerna alltid avgiftsbelagda, berättar författarna till utredningen, konsultativa tjänstemannen Pia Lehmusvuori från jord- och skogsbruksministeriet, länsveterinären Kirsi Henttu och enhetschefen Timo Lehtiniemi från NTM-centralen i Norra Österbotten.

I utredningen koncentrerade sig utredarna på förslag som gäller utveckling av övervakningsprocesserna och av informationsflödet i samband med övervakning. Utredningen stöder strukturreformen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till vilken också landskapsreformen och sammanslagningen av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket 2019 är kopplade.

Enligt utredarna bör målet i behandlingen av informationsflödet i samband med övervakning vara att jordbrukaren och inspektören sparar uppgifterna endast en gång, varefter alla tillsynsmyndigheter har tillgång till informationen. Enligt utredarna bör den elektroniska tjänsten för jordbrukarstöd (Vipu) utvecklas till ett ärendehanteringssystem för hela jordbruksproduktionen via vilket jordbrukarna och jordbruksmyndigheterna kan hålla kontakt med varandra.

Utredarna studerade all den övervakning av jordbruksproduktionen som utförs på gårdarna som en helhet: övervakning av jordbrukarstöd och strukturstöd samt övervakning som hänför sig till substansen, såsom djurens välbefinnande, djurs och växters hälsa och livsmedelssäkerheten. En så här täckande utredning om övervakningen av jordbruksproduktionen har inte gjorts tidigare.

Utredningen om utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen överlämnades i dag till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Enligt minister Leppä ger den kommande landskapsreformen och sammanslagningen av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket möjlighet att utveckla övervakningsprocesserna och de informationssystem som används i övervakningen så att de blir allt mer effektiva och flexibla. Förslagen i utredningen kan användas som verktyg i reformerna.

– Jag har för avsikt att sammankalla representanter för de centrala ämbetsverken Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket samt representanter för producentorganisationerna för att diskutera hur, och med vilken tidtabell, vi bäst kan föra dessa förslag vidare. Vi ska också utreda om det redan i år är möjligt att införa vissa lättnader i de påföljdsförfaranden som gäller de kompetterande villkoren för jordbrukarstöd, konstaterar Leppä.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio konstaterar att man i beredningen av den programperiod som inleds vid ingången av 2021 aktivt måste försöka reducera, förenkla och förenhetliga de krav som övervakas.

– Här bör inflytande utövas både i beredningen av EU-rättsakter och i planeringen av de krav som fastställs nationellt. På detta vis kan man minska övervakningskostnaderna och samtidigt också den byråkrati som jordbrukarna upplever att finns, säger Husu-Kallio.
 
Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910, fornamn.efternamn@mmm.fi
Kirsi Henttu, länsveterinär, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 040 678 7636 (fr.o.m. 3.7.2017)Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 395 53, fornamn.efternamn@mmm.fi
Timo Lehtiniemi, enhetschef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 044 436 8101

Mer från SLC