JSM: Försök och ny företagsverksamhet med hjälp av spetsprojektfinansiering för återvinning av näringsämnen

Från det försöksprogram för återvinning av näringsämnen som ingår i regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi har det hittills beviljats finansiering till 19 företag. Med finansieringen främjas ett genombrott för kretsloppsekonomin genom att små och medelstora företags pilotförsök stöds. Med hjälp av försöksprogrammet har det också startats helt nya företag. Finansiering kan sökas fram till utgången av 2018.

Jord- och skogsbruksministeriet inledde i juni 2016 ett riksomfattande försöksprogram med syfte att främja vattenskydd och kretsloppsekonomi. I försöksprogrammet främjas effektiv hantering och logistik av näringsämnen som finns i biomassa, produktutveckling av återvinningsgödselpreparat och utveckling av produkter med hög förädlingsgrad.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med resultaten från försöksprogrammet.

– I den verksamhet som nu finansieras finns genuina möjligheter till ett genombrott för återvinning av näringsämnen ur biomassor. Företagen har önskat få stöd för försök med låg tröskel. Även de sysselsättningsmål som sattes för försöksprogrammet har delvis redan uppnåtts, eftersom nya företag har uppstått, säger minister Leppä.

Försöksprogrammet pågår i tre år och är avsett framför allt för små och medelstora företag.  Finansieringen riktas till innovativ, praktisk verksamhet som är lätt att tillämpa. Med hjälp av finansieringen kan företagen testa sina produkter och tjänster innan de tar dem i bruk i större skala.

Hittills har 19 sökande fått ett positivt finansieringsbeslut.  Storleken på budgetarna för de projekt som beviljats finansiering varierar från några tiotusen euro till en miljon euro.  Sammanlagt har finansiering beviljats till ett belopp av cirka 4,1 miljoner euro. Officiella finansieringsbeslut har hittills fattats om tio projekt. Även några helt nya företag har grundats.

Praktiska försök i fokus
De projekt som beviljats finansiering fokuserar främst på hantering av biomassor som innehåller näringsämnen, såsom stallgödsel, och återvinning av de näringsämnen som finns i biomassorna. De flesta av de företag som fått finansiering har anknytning till jordbruk.

I flera av de projekt som inletts utvecklas gårdsvisa eller flyttbara lösningar för att separera fast och flytande gödsel och på ett kostnadseffektivt sätt ta till vara näringsämnena. Avsikten är att effektivisera återvinningen av näringsämnen på gården och minska de logistiska utmaningarna vid hanteringen av gödseln.

I projekten utförs också pilotförsök med en process där man utvecklar nya återvinningsgödselpreparat av rötresten från biokraftverk. Man söker dessutom lösningar på det vassproblem som förekommer i kustområdenas sjöar och hav och försöker finna användningsområden för organiska restprodukter från industrin.

Finansiering kan fortfarande sökas
Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen pågår fram till utgången av 2018, och nya ansökningar om finansiering kan lämnas in fortlöpande. Följande urvalsperioder löper ut den 31 augusti och den 31 oktober.
Det har reserverats sammanlagt 12,4 miljoner euro för Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för de tre år som det pågår. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten svarar för administrationen av programmet.

Förutom från försöksprogrammet erbjuds finansiering för återvinning av näringsämnen även från bl.a. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt Tekes och miljöministeriets Raki2-program.

Mer information
Projekt som beviljats finansiering

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Päivi Mäntymäki, utvecklingsexpert, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 631, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC