JSM: Gårdar kan igen ansöka om statsborgen för likviditetslån

Ansökan om statsborgen för gårdarnas likviditetslån ska öppnas igen. Gårdarna kan ansöka om statsborgen hos den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen från och med den 9 maj 2017 fram till slutet av maj. Besluten om statsborgen kommer att tas före utgången av juni 2017.

I samband med ett krispaket för lantbruket fick gårdarna en möjlighet att för åren 2016 - 2017 ansöka om statsborgen för likviditetslån som beviljas av bankerna. Anledningen var sänkta producentpriser och gårdarnas försämrade likviditet på lantbruksmarknaden till följd av oväntade marknadsstörningar under den senaste tiden. Vissa gårdar i betalningssvårigheter har dock inte kunnat lämna in ansökan tidigare, varför ansökan om statsborgen öppnas på nytt.

– Den nya ansökningsomgången ska ge en ytterligare möjlighet för de gårdar som inte förra gången hade möjlighet att ansöka eller som inte var tillräckligt insatta i fördelarna med ett likviditetslån, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. 

På grund av de gränser som tidigare överenskommits med kommissionen får stödvillkoren inte ändras och tidsfristen för närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut går ut i juni.

–Trots att den korta ansökningstiden infaller samtidigt med den samlade stödansökan och vårdarbetena och trots att stödvillkoren inte ändras, ville vi ge nya gårdar en möjlighet.  Alla medel för att förbättra jordbrukets lönsamhet måste tas i bruk, konstaterar Leppä.  

Beloppet av det lån som borgen gäller kan uppgå till högst 30 procent av medeltalet av lantbruksföretagarens sammanräknade belopp av försäljningsinkomster och jordbruksstöd under de föregående två åren, dock minst 30 000 euro och högst 110 000 euro. Minimibeloppet för borgen förutsätter att det sammanräknade beloppet av försäljningsinkomster och stöd är minst 100 000 euro.

Statsborgen kan uppgå till högst 70 procent av det lånebelopp som borgen gäller. Lånetiden är högst sju år och kan innehålla högst två amorteringsfria år. Hos borgenstagaren tar staten ut en borgensavgift som motsvarar den som tas ut vid den statsborgen som beviljas för investeringar inom jordbruket.

Landsbygdsverket informerar närmare om ansökan och ansökningstiden på www.mavi.fi.

Mer information: 

Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 5650 424, risto.lahti(at)mmm.fi
Esko Juvonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2271, esko.juvonen(at)mmm.fi
Mer information av Landsbygdsverket: 
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412, aulis.kuusela(at)mavi.fi

Mer från SLC