JSM: Hur bekämpa invasiva främmande arter - svara och påverka!

Hur tycker du att främmande arter borde bekämpas? Nu har du en chans att påverka bekämpningsplanerna. 
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald.

På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet har det arbetats fram förslag till planer för att bekämpa främmande arter. Innan förslagen godkänns ges alla möjlighet att yttra sig om planerna.  Ministeriet begär också myndigheter, nationella miljöskyddsorganisationer och andra instanser vars verksamhet påverkas av främmande arter komma med utlåtanden om förslagen.

Arter som ska bekämpas enligt EU:s förteckning över främmande arter
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota invasiva främmande arter och hindra dessa från att spridas. EU:s förteckning över främmande arter omfattar sammanlagt 37 invasiva främmande arter som inte får importeras, födas upp eller odlas, säljas eller på något annat sätt hållas eller spridas i naturen.
För att underbygga planerna har man utrett hur brett de invasiva främmande arter som ingår i EU:s förteckning har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna.  Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer in i Finland t.ex. med importvaror och fordon. 

Jätteloka och signalkräfta i sikte
Bekämpningen av de redan etablerade arterna ska fokuseras på de skadligaste förekomsterna. Jätteloka ska utrotas i synnerhet nära bebyggelse och i rekreations- och naturskyddsområden. Bästa kostnadseffektivitet nås när man påbörjar bekämpningen med de förekomster där jättelokan lätt kan spridas i omgivningen och nya förekomster där växten ännu inte har en fröbank. Veterligen förekommer skunkkalla i så liten omfattning i Finland att artens spridning kan hindras genom att man tar bort växterna och informerar om att arten är skadlig.

Det är förbjudet att plantera ut och odla signalkräftor. Kräftorna får inte spridas till nya områden inom ett vattendrag eller till andra vattendrag. Kinesisk ullhandskrabba förekommer bara sporadiskt i Finland. Fiskare och andra som råkar på ullhandskrabbor uppmanas att avlägsna krabborna från vattendragen.

Alla de arter som finns upptagna i EU:s förteckning över främmande arter trivs inte i Finland. I synnerhet ska man motverka införsel och etablering av sådana främmande arter som människor har som prydnadsväxter, i akvarium eller som sällskapsdjur. Den viktigaste metoden är att man informerar effektivt om riskerna med invasiva främmande arter. Även när det gäller att motarbeta oavsiktlig spridning är den primära åtgärden att informera om eventuella spridningsvägar.

Utlåtanden tas emot på utlåtandetjänsten fram till den 19 juni 2017

Mer information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, johanna.niemivuo-lahti(at)mmm.fi, tfn 0295 162 259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, pekka.kemppainen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 456

Mer från SLC