JSM: Jordbrukarna återfår medel som dragits av på grund av EU:s finansiella disciplin

Från och med 29.6 betalar Landsbygdsverket cirka 6 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2016 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Medlen drogs av från 2015 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Avdragen gällde de jordbrukare som beviljades över 2 000 euro i EU:s direktstöd.
Stödsumman som betalas ut bildas på basis av det belopp av finansiell disciplin som utgjorde jordbrukarens avdrag år 2016. Minskningen av stödbeloppet multipliceras med koefficienten 1,025 och resultatet är den stödsumma som jordbrukaren återfår.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Stöden minskas vid behov också när finansiella prognoser tyder på att de årliga taken för direkta EU-stöd kommer att överskridas. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin.

Den finansiella disciplinen gäller också 2017 års direkta EU-stöd till jordbrukare. Det sammanlagda beloppet av stöd som överstiger 2 000 euro minskas med 1,388149 procent.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter           
Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Jussi Joutsiniemi               
0295 31 2426
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC