JSM: ​Kommissionen godkände Finlands förslag om oförändrat produktionskopplat EU-stöd

EU-kommissionen har godkänt Finlands ändringsförslag om EU:s direktstöd. Beslutet innebär att totalbeloppet av EU:s produktionskopplade stöd som betalas till jordbrukare 2017 - 2020 kommer att ligga på samma nivå som år 2016. Enligt kommissionens första beslut skulle stödbeloppet ha minskat årligen under åren 2017 - 2020.

- Beslutet innebär att beredningen av den helhet som de för Finland viktiga produktionskopplade EU-stöden och de nationella stöden utgör kan ske utifrån en solid grund, säger avdelningschef Minna-Mari Kaila på jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt beslutet ska också grundstödet ligga på en stabil nivå under den resterande delen av perioden.

Totalbeloppet av produktionskopplat EU-stöd oförändrat
Det produktionskopplade stödet spelar en stor roll i våra nordliga produktionsförhållanden när det gäller att trygga primärproduktionen av livsmedel. År 2015 godkände kommissionen Finlands förslag om utbetalning av produktionskopplat stöd på ca 104 miljoner euro. Enligt kommissionens första beslut skulle beloppet minskas gradvis. År 2020 skulle stödet ha uppgått till 94 miljoner euro.

Finland motiverade ändringen med jordbrukets dåliga lönsamhet. Kommissionen godkände förslaget. Under åren 2017 - 2020 uppgår det årliga stödet alltså till drygt 102 miljoner euro på samma sätt som år 2016.

- Vi har all anledning att vara nöjda med kommissionens beslut. Det här en av de många insatser som avhjälper jordbrukets lönsamhetskris och som vi aktivt arbetat för såväl på EU-planet som i hemlandet. Ett stabilt stödpaket hjälper oerhört mycket jordbrukare som under de senaste åren prövats hårt av marknadsutvecklingen, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ändringar av teknisk karaktär i bidraget för får och getter
Vidare fastställde kommissionen ändringar av närmast teknisk karaktär i ålders-, slaktvikts- och lamningsvillkoren inom systemet med bidrag för får och getter.

Ändringarna har redan beaktats i årets stödanvisningar.Slaktkillingarnas minimivikt och övre åldersgräns har sänkts när det rör sig om produktionskopplat stöd. Målet är att öka antalet killingar inom köttproduktionen och samtidigt minska slaktkostnaderna. Hongetternas lamningskrav slopas.

De gårdar som inleder lammköttsproduktion behöver inte under det år produktionen inleds uppfylla lamningskravet. EU-bidraget beviljas utifrån antalet tackor under det år gården inleder produktionen. Kravet är nu förenligt med kravet för det nationella nordliga stödet för tackor i C-området.

Villkoren för de produktionskopplade stöden för 2017 fastställdes av statsrådet den 6 april 2017:
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017 (193/2017) 
Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande om förordningen

Ytterligare information:
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356, juha.palonen(at)mmm.fi
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474, martti.patjas(at)mmm.fi
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 356, juha.palonen(at)mmm.fi

Mer från SLC