JSM: Krav och statligt stöd för byggande av stängsel i utehägn för svin

Enligt jord- och skogsbruksministeriet får svin hållas utomhus även nästa år bara rastgårdens skyddsstängsel är byggt enligt kraven i ministeriets förordning. Regeringen beslutade i dag bevilja stöd för byggande av skyddsstängsel. 

Ministeriet vill skydda de ca 280 svin som vistas utomhus på finska svingårdar för afrikansk svinpest. Därför får svinen inte hållas utomhus på andra gårdar än på dem som byggt stängsel enligt kraven. När man skyddar svinen, tryggar man samtidigt hela produktionskedjan för griskött.

Från början av nästa år ska alla rastgårdar vara inhägnade. Antingen bygger man ett nätstängsel vid det gamla stängslet, ett elstängsel på båda sidor av det gamla stängslet eller ett annat tillräckligt kraftigt stängsel så att svinen inte kommer i kontakt med vilt levande vildsvin. De tekniska krav som ett nät- och elstängsel ska uppfylla, finns i bilagan till förordningen. 
 
Förbudet mot att hålla svin utomhus gäller inte djurparker eller svin som hålls kopplade under rastning. 
 
Kommunalveterinären ska få information om att svin hålls utomhus minst två månader innan man börjar hålla svinen utomhus. Om man har för avsikt att hålla svin utomhus i början av nästa år, ska information om detta lämnas senast i slutet av oktober.  Anmälan ska innehålla en redogörelse för att de nya kraven uppfylls. 

Staten beviljar stöd för ändring av inhägnader så att de uppfyller de nya kraven.  Stödet uppgår sammanlagt till högst 1,2 miljoner euro. Sökande som föder upp slaktsvin ges prioritet när man beviljar stöd. 

En stödansökan ska lämnas in till NTM-centralen före den 30 september 2017. NTM-centralerna beviljar stöd redan innan denna tidsfrist går ut. Ett villkor för stödet är att arbetet inleds efter att ansökan lämnats in. Närmare information om ansökan ger Landsbygdsverket. 
Afrikansk svinpest är en lättspridd djursjukdom som ska bekämpas enligt lag. Den är dödlig för svin, men den smittar inte till människor. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i vårt land, men den har spridit sig till områden i Ryssland och Baltikum som ligger nära oss. Länderna har höjt skyddsnivån mot sjukdomen.

Om afrikansk svinpest når Finland, orsakar den stora förluster på grund av döda svin, vilket leder till djursjukdomsersättningar.  Vidare blir det betydligt svårare eller helt omöjligt att exportera griskött och andra livsmedel.  

Den frilevande vildsvinsstammen i Finland håller på att växa. Det uppskattas att i vårt land lever ca 3 500 vildsvin. Största delen av dem vistas i Sydöstra Finland nära ryska gränsen.  Tätare vildsvinspopulationer förekommer också i Västra Nyland och Sydvästra Finland.  Vildsvin föds upp i hela landet, även i de svinhustäta områdena i Sydvästra Finland och Österbotten. 
  
Ytterligare information: 
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2385 (till och med 30.6 och från och med 10.7)
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439 (till och med 30.6)
 
Mer information om stödet:
Jarno Virta, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2105 (till och med 30.6) fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC