JSM: Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras – målet att förkorta tiden för genomförande av arbeten för vård av ungskog

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (den s.k. Kemera-lagen). Målet är att arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i fortsättningen ska genomföras snabbare. Nu går propositionen vidare till riksdagen. Kemera-stöd beviljas privata skogsägare för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten.

Om riksdagen godkänner lagförslaget, kan bestämmelser om tidsfristen för genomförande av arbeten som gäller vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd i fortsättningen utfärdas genom förordning. Ett utkast till förordning är redan klart och har sänts på remiss. Remissbehandlingen pågår till den 3 mars 2017.

Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska i fortsättningen genomföras inom 12 månader efter det att Finlands skogscentral har beviljat stödet. En exakt tidsfrist för genomförandet hjälper Skogscentralen att beräkna i vilket skede stöden ska betalas ut.

Arealstöd för vård av ungskog till förhöjt belopp ska inte längre beviljas i efterhand för sådant arbete för tidig vård av plantbestånd som fått finansiering. Kemera-stöd ska dessutom i fortsättningen beviljas endast privata skogägare, inte t.ex. fonder.

För närvarande ingen finansiering till projekt för vård av ungskog
För närvarande beviljar Skogscentralen ingen finansiering till projekt för vård av ungskog. Stödansökningar kan åter börja godkännas när ändringen av Kemera-lagen träder i kraft. Målet är att en ansökningsomgång ska inledas senast den 1 maj 2017.

Ansökningar om stöd för övriga arbetsslag tas emot normalt. Om fullmakten att bevilja stöd inte räcker till alla stödansökningar, kommer resten av ansökningarna att behandlas år 2018. Stödet betalas ut när projektet slutförs och en verkställighetsanmälan har lämnats in.

Det rekommenderas att stödansökningarna och verkställighetsanmälningarna lämnas in elektroniskt, t.ex. via Skogscentralens MinSkog.fi. Detta underlättar handläggningen av ansökningarna och hjälper att ta snabbare beslut och göra utbetalningarna fortare. Ansökningar som lämnas in per e-post måste däremot registreras i systemet manuellt.

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 447

Mer från SLC