JSM: Lättnader i övervakningen av tvärvillkoren

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår lättnader i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren. Förslaget till ändring av förordningen har sänts på remiss.

Tvärvillkoren är ett villkor för nästan alla jordbruksstöd.  De innehåller krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande. Om en lantbruksföretagare inte följer kraven i tvärvillkoren, kommer företagarens stöd att minska.

Lantbruksföretagare har ofta framfört kritik mot de oskäliga sanktionerna som följer av överträdelse av tvärvillkoren.  Ministeriet har utrett hur tvärvillkoren ska kunna mildras utan att riskera den goda nivån för djurens välbefinnande eller livsmedelssäkerheten i Finland.  Samtidigt ska producenternas administrativa arbete minskas och onödiga normer avvecklas. Ändringen är ett led i regeringens spetsprojekt för avreglering.

De föreskrivna verksamhetskraven som en lantbruksföretagare även i fortsättningen ska uppfylla ändras inte, men vissa frågor som handlar om djurens välbefinnande, livsmedelshygien och medicinsk behandling av djur ska inte längre betraktas som överträdelse av tvärvillkoren. 

Om en mjölkgård inte har undersökt vattnet så ofta som lagstiftningen förutsätter, betraktas detta inte längre som överträdelse av tvärvillkoren och inga sanktioner införs.  Några sanktioner följer inte heller av utebliven service eller testning av mjölkmaskinen eller av att gården inte journalfört temperaturerna vid överföring av mjölk. En lantbruksföretagare ska dock följa kraven på samma sätt som hittills och om företagaren inte uppfyller kraven kan sanktioner införas för överträdelse av andra villkor än tvärvillkoren. 

När det gäller kraven på djurens välbefinnande leder överträdelse av tvärvillkoren inte till sanktioner t.ex. om kraven på utrymme inte uppfylls helt, men djuret kan röra på sig och lägga sig och visar inte tecken på några hälsoproblem. I EU-lagstiftningen om tvärvillkoren finns närmare krav på utrymme bara för kalvar och svin. Dessa närmare krav ska i fortsättningen ingå i tvärvillkoren. Om kraven på utrymme på utfodringsplatserna inte uppfylls, ska det inte följa någon sanktion om kravet på miniminivån enligt EU-direktivet uppfylls.

En noggrannare beskrivning av ändringsförslagen finns i en promemoria och förslaget till förordning som sänts på remiss. Utlåtandena väntas komma in senast den 14 augusti 2017. Den ändrade förordningen är planerad att utfärdas på senhösten. Ändringarna ska retroaktivt tillämpas redan för i år. 

Förslag till förordning
Promemoria (på finska)

Ytterligare information:
Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2436 (djurens välbefinnande, anträffbar från och med 31.7)
Eveliina Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2107 (livsmedelshygien, anträffbar till och med 21.7)
Niina Kaario, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2345 (medicinsk behandling av djur, anträffbar från och med 17.7)

Mer från SLC