JSM: Lindrade krav på tvärvillkoren för jordbrukarstöd

Regeringen beslutade som ett led i spetsprojektet för avveckling av normer om en lindring av bestämmelserna i statsrådets förordning gällande tvärvillkoren för jordbrukarstöd. Lindringarna medför inga ändringar i den nationella lagstiftningen i övrigt och påverkar inte heller tillsynen enligt dem, men däremot jämkar de påföljderna för överträdelser i fråga om stöden.

En ändring av förordningen var nödvändig för att EU:s jordbrukarstödsystem inte ska behandla finländska lantbruksföretagare enligt striktare villkor än företagare i andra länder. Lindringarna tillämpas retroaktivt från ingången av detta år.

Lindringarna baserar sig på EU-kommissionens tolkning enligt vilken man vid bedömningen av påföljder i fråga om tvärvillkoren i vissa fall kan utgå från miniminivån enligt EU-bestämmelserna, om de nationella kraven är högre.

Det att kraven i fråga om tvärvillkoren lindras innebär inte någon lindring av andra krav enligt den nationella lagstiftningen. Överträdelse av tvärvillkoren orsakar även i fortsättningen påföljder enligt bestämmelserna. Underlåtenhet att följa vissa krav som gäller djurens välbefinnande, livsmedelshygien eller medicinsk behandling av djur ska likväl inte längre betraktas som överträdelse av tvärvillkoren, och de orsakar sålunda inte heller minskade jordbrukarstöd.

Påföljder för överträdelse av tvärvillkoren ska i fortsättningen inte bestämmas exempelvis då ett djurs välbefinnande är i sin ordning trots att de nationella kraven på utrymme inte helt uppfylls. I den EU-lagstiftning som gäller tvärvillkoren finns striktare krav på utrymme för kalvar och svin, och dessa kommer att bibehållas även framöver.

Det att kraven på utrymme på utfodringsplatserna inte uppfylls ska inte heller ge anledning till påföljder, om kravet på miniminivån enligt EU-direktivet uppfylls.

– Detta medför sådan flexibilitet i tillsynen som vi länge saknat i fall där underlåtenhet att följa den nationella lagstiftningen är ringa och djurens välbefinnande inte har försvagats, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Tvärvillkoren utgör så gott som alltid ett krav för att få jordbrukarstöd. I tvärvillkoren ingår krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande. Om en lantbruksföretagare inte iakttar kraven enligt tvärvillkoren, ska de jordbrukarstöd som beviljas stödtagaren minskas.

Mer information ‏från jord- och skogsbruksministeriet:
djurens välbefinnande: Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, tfn 0295 162 436
livsmedelshygien: Eveliina Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 107
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 0295 162 305
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC