JSM: Lindrigare konsekvenser för försenade djurregisteranmälningar i fråga om tvärvillkoren - fortfarande viktigt att lämna in anmälan i tid

EU ska börja tillämpa ett nytt system vid övervakning av tvärvillkoren som gäller märkning och registrering av djur. Om orsaken till en försenad anmälan är ett mänskligt misstag, leder detta inte alltid till sanktioner. Felaktiga eller försenade djurregisteranmälningar orsakar stödnedskärningar såväl via tvärvillkoren som via villkoren för djurbidrag. Det nya systemet innebär lindrigare sanktioner om orsaken till förseningen är ett mänskligt misstag. Av felaktiga registeruppgifter följer emellertid en sanktion enligt tvärvillkoren även i framtiden. Kommissionens lindrigare system gäller tyvärr inte heller villkoren för djurbidrag.  

Orsaken till försenade anmälningar kan anses bero på ett mänskligt misstag om producenten vid kontrollen kan ange en grundad orsak till förseningen, t.ex. högbelastningstid i växtodlingen på grund av säsongen eller när djuren får åkommor, tillfälliga störningar eller sjukdomsfall. Av alla de anmälningar som en gård lämnar in får högst sju procent komma in för sent, antalet enskilda fördröjningar av anmälningar får vara högst sju som får vara högst sju dagar försenade. Om en gård har en försenad anmälan, får förseningstiden också vara längre och dess andel av alla gjorda anmälningar högre än sju procent.  Anmälningarna ska dock ha registrerats innan gården meddelats om övervakningen.  

Det nya systemet får enligt kommissionen tillämpas bara om gården i allmänhet har skött sig bra, dvs. gården får inte ha t.ex. allvarliga djurskyddsproblem. Ett mänskligt misstag som godkänts vid övervakningen leder inte till någon sanktion och betraktas inte heller som belastning när man vid senare övervakningar kontrollerar eventuella anmälningsbrister.  

Trots lindringarna ska djurregisteruppgifterna vara uppdaterade och korrekta för att smittsamma sjukdomar kan övervakas och vid behov bekämpas effektivt. Detta i syfte att skydda folk- och djurhälsan. Med tanke på marknaden för djur och för varor av animaliskt ursprung och Finlands livsmedelsexport är det ytterst viktigt att vi bevarar det goda kontrollerade läget i vårt land när det gäller djursjukdomar som ska bekämpas.   

Försenade djurregisteranmälningar orsakar fortfarande förlust av stöd när det gäller djurbidrag
I fråga om sanktioner för försenade djurregisteranmälningar inom systemet med djurbidrag har man inte fått till stånd några förändringar, trots att de finska myndigheterna försökt påverka olika instanser i EU. Försenade och felaktiga registeranmälningar leder fortfarande till förlust av stöd på många gårdar. Därför är det mycket viktigt att anmälningarna görs rätt och inom utsatt tid. Det är inte möjligt att godkänna mänskliga misstag inom övervakningen av djurbidrag. En registeranmälan som lämnas in en dag för sent eller är felaktig kan redan leda till stora stödförluster.  

Uppgifterna ska i regel vara registrerade inom sju dagar från händelsen. Om en gård i stället för en djurförteckning använder ett elektroniskt registreringssystem ska händelserna vara införda inom tre dagar. Information om kraven och eventuella undantag finns i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar.

Länkar:
Om märkning och registrering av djur (Evira)
Anvisningar om djurbidrag (Landsbygdsverket)
Varför övervakas stöden? (Landsbygdsverket)

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Veterinäröverinspektör Anssi Welling, tfn 0295 16 2151 (märkning av djur)
Överinspektör Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138 (tvärvillkor)

Mer information från Evira:
Överinspektör Anne Ojala, tfn 040 489 3361 (märkning och registrering av djur och mänskliga misstag i tvärvillkoren)

Mer från SLC