JSM: Måttsättningen för mjölk- och köttboskapsladugårdar som stöds har justerats och förenklats

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förordningarna för mjölk- och köttboskapsladugårdar som beviljas investeringsstöd. Mjölkkornas, kvigornas och ungdjurens bås och boxars utrustnings- och måttsättningskrav har justerats i linje med ekonomiska förutsättningar, forskning och allmän djurskyddslagstiftning. Det samma gäller för dimensionering av diko- och övriga köttdjursstallar.

Ekonomiska förbättringar har eftersträvats för olika funktionslösningar. Byggande av allt större ladugårdar, utvecklingen av olika planlösningar och användningssystem i byggnaderna utgör bakgrunden till att utrymmes- och måttsättningskraven har gjorts så flexibla som möjligt.

Minimibredden för mjölkkons båsbredd är 1 200 mm mätt från båsavskiljarens mittlinje och båsavskiljarens tjocklek kan avsmalna båsbredden högst 65 mm. För kalvnings- och sjukboxar har getts nya rymligare och mer flexibla dimensions- och utrustningskrav. För varje påbörjat antal 20 mjölkkor ska finnas minst en plats för ko som insjuknat, kräver behandling eller som ska kalva och dessutom en vårdplats för varje påbörjat antal 50 kvigor, dikor eller andra nötkreatur.

För utfodrings- och dricksplatser har getts enklare måttsättningskrav i tabellform. Alla djur ska alltid ha tillgång till rent och ofruset dricksvatten. Dricksplats kan vara vattenkopp eller -kar. En dricksplats för mjölkko motsvaras av 100 mm kantlängd vid vattenkar och för övriga nötkreatur av 50 mm kantlängd.

Förordningen för mjölkkostallar har förkortats då upprepningar av krav som finns i allmänna djurskydds- och andra bestämmelser tagits bort. Förordningen för köttdjursstallar ersätter den tidigare mer anvisningsbetonade delen i JSM:s byggbestämmelse- och anvisningsserie ”JSM BBA C1.2.2 Köttdjursstallar”.

Förordningsutkasten var utskickade på stor förordningsrunda i början av året och i förordningens färdigställande har förutom ministeriets företrädare deltagit byggnadssakkunniga från NTM-centralerna i Norra Savolax och Norra Österbotten. De tekniska och funktionella kraven för mjölk- och köttboskapsladugårdar som nybyggs, renoveras eller utvidgas träder ikraft den 16 augusti.

Tilläggsuppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 516 2331
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC