JSM/MM: METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills har uppemot två tredjedelar av det övergripande skyddsmålet för handlingsplanen nåtts.

Åren 2008–2016 har man med METSO-finansiering inrättat nya skyddsområden på mark som ägs av enskilda, kommuner, församlingar och bolag samt förvärvat områden till staten för naturskyddsändamål. Den sammanlagda arealen på dessa områden uppgår till ca 48 150 hektar. Om man räknar in Forststyrelsens markområden på 13 000 hektar som genom statsrådets principbeslut om handlingsplanen överfördes för naturskyddsändamål 2015, har nu ca 64 % av miljöministeriets skyddsmål uppnåtts. Det mål som ställts för 2025 är 96 000 hektar. För att målet för skyddet ska nås bör i genomsnitt 3 800 hektar skyddas årligen ända fram till slutet av programperioden.

Inom ramen för METSO-handlingsplanen skyddas skogar också som tidsbundna miljöstödsobjekt med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera). Med hjälp av Kemera har man nu ingått miljöstödsavtal som omfattar 36 536 hektar, planerat naturvårdande skötsel för 11 936 hektar och genomfört naturvårdsåtgärder på en areal som motsvarar 4 600 hektar. Enligt det mål som jord- och skogsbruksministeriet ställt upp ska man med miljöstöd och naturvårdsprojekt trygga den biologiska mångfalden på en areal som motsvarar 82 000 hektar fram till 2025. För att detta mål ska nås bör den årliga skyddsnivån uppgå till mer än 3 600 hektar under den tid handlingsplanen är i kraft.

Målen för 2016 nåddes
År 2016 skyddades genom METSO-handlingsplanen 5 305 hektar skog med stöd av naturvårdslagen och 2 431 hektar med stöd av Kemera. Dessutom planerades och genomfördes naturvårdande skötsel med stöd av Kemera på områden som omfattar sammanlagt 405 hektar. Resultatet är som helhet betraktat inte riktigt lika gott som föregående år, men det överstiger de skyddsmål som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ställt upp för fjolåret.

Med stöd av naturvårdslagen inrättades inom METSO privata naturskyddsområden på en areal som motsvarar ca 2 900 hektar. Dessutom köpte staten ca 2 300 hektar för naturskyddsändamål. Tidsbundna avtal om fridlysning ingicks för en areal på 59 hektar.

METSO-handlingsplanen tillämpades särskilt väl i de områden som hör till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (656 ha) och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Finland (645 ha). Skyddsmålen för fjolåret överskreds i nästan hela Finland.

Arealen på de skyddade områdena var i medeltal ca 11 hektar. Den mest skyddade skogstypen var moskogar med stort inslag av död ved samt trädbevuxna torvmarker och torvmarkernas randskogar.

Genom Kemera-lagen skyddades 2016 sammanlagt 2 431 hektar, vilket är över 1 000 hektar mer än föregående år. Skillnaden förklaras delvis med att Kemera-författningarna har ändrats och att Skogscentralens datasystem förnyats med den påföljden att de avtal om miljöstöd som ingicks i slutet av 2015 överfördes till 2016.

Miljöstödsobjekten var i genomsnitt 3,5 hektar stora, och största delen av områdena var skogar kring småvatten och moskogar med stort inslag av död ved. De mest betydande insatserna innebar skötsel av lundar, restaurering av småvatten och restaurering av myrar.

 
Handlingsplanens fokus på södra Finland 2017

METSO-handlingsplanen, som baserar sig på frivillighet, ger markägare möjlighet att med stöd av naturvårdslagen skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. METSO-handlingsplanen möjliggör också naturvårdande skötsel, som inte medför några kostnader för markägaren. Skogarnas lämplighet som METSO-objekt bedöms redan i den inledande kartläggningen. Efter detta förs förhandlingar med markägaren om skyddsmetoden. Markägaren fattar det slutliga beslutet efter att ha fått anbud om ersättning.

År 2017 kommer METSO-handlingsplanen att ha starkare fokus på södra Finland. Avsikten är att i synnerhet försöka nå skogsägare i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland och Sydöstra Finland. METSO-handlingsplanen ska fortsättningsvis också tillämpas på annat håll i Finland inom ramen för befintliga anslag. Eftertraktade områden är framför allt lundar, frodiga trädbevuxna torvmarker samt stora moskogsområden med mångsidig natur. Även svämskogar och skogar vid landhöjningskusten är eftertraktade METSO-områden.

• Pressmeddelandet i sin helhet
• METSO-kontaktblankett för skogsägare 
Information om hur METSO framskrider

Mer information:
Päivi Gummerus-Rautiainen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamni@mmm.fi

Mer från SLC