JSM: Nästa år ändras villkoren för förgröningsstöd

Det har införts vissa ändringar i villkoren för det förgröningsstöd som helt och hållet finansieras av Europeiska unionen och som syftar till att öka tillämpningen av jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på miljön. De mest centrala ändringarna gäller villkoren för arealer med ekologiskt fokus.

Syftet med arealer med ekologiskt fokus är att skydda organismerna och växterna och därmed upprätthålla den biologiska mångfalden. I Finland gäller kravet på areal med ekologiskt fokus gårdsbruksenheter i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland, med vissa undantag.  I Finland är merparten av arealen med ekologiskt fokus grönträda, men också kvävefixerande grödor används som areal med ekologiskt fokus.

Som areal med ekologiskt fokus kan nu också godkännas blandade växtbestånd av kvävefixerande grödor och andra arter, där de kvävefixerande grödorna utgör majoritet. Även skyldigheten att diversifiera de grödor som omfattas av förgröningsstöd lindras – små arealer av växtarter som växer sida vid sida kan nu anmälas som ett enda blandat växtbestånd. Det innebär att varje liten areal då inte behöver anmälas i stödansökan och märkas ut på kartan över åkerskiften.

Villkoren för förgröningsstöd stramas åt genom ett förbud mot att använda växtskyddsmedel på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda och på kvävefixerande grödor på areal med ekologiskt fokus, vilket har or-sakat mycket diskussion mellan EU:s medlemsländer och Europeiska kommissionen. Finland och flera andra länder ansåg inte att förbudet mot användning av växtskyddsmedel är ändamålsenligt, men bland Europeiska unionens medlemsländer uppstod inte kvalificerad majoritet mot förslaget.

De ändringar som införts i EU-förordningen kan tillämpas i Finland från och med 2018, eftersom förordningen godkändes slutligt först i juni 2017. I Finland fattas beslut om tillämpningen av ändringarna genom förordning av statsrådet. Förbudet mot att använda växtskyddsmedel på sådan areal med ekologiskt fokus som ligger i träda och på kvävefixerande grödor är inte en ändring som är valbar för medlemsländerna, utan förbudet ska tillämpas.

Det har redan tidigare antagits en ändring av EU-förordningen när det gäller sanktioner vid brott mot villkoren för förgröningsstöd. Brott mot villkoren kan t.ex. leda till minskat stöd. Ändringen gör att beräkningsformlerna för sanktionerna förtydligas och förenklas. Kravet på diversifiering av grödor för förgröningsstöd förutsätter att tre olika grödor odlas på en över 30 hektar stor åkerarel. I Finland gäller kravet stödområde AB, dvs. södra Finland.

Huvudgrödan får uppta högst 75 % av åkerarealen och de två grödor som är arealmässigt störst får samman-lagt uppta högst 95 % av åkerarealen. Om dessa andelar överskrids, blir det aktuellt med avdrag i förgrö-ningsstödet. I fortsättningen ska avdraget i förgröningsstödet (utan administrativa sanktioner) motsvara den areal med vilken huvudgrödan överskrider 75 % av den totala åkerarealen (tidigare motsvarade avdraget två gånger den överskridna arealen). När två huvudgrödor upptar mer än 95 % av den totala åkerarealen motsvarar sanktionen fem gånger den överskridna arealen (tidigare tio gånger den överskridna arealen). Dessa ändringar tillämpas redan på stödansökningar för 2017.

Att förtydliga villkoren för jordbruksstöd har varit Finlands och också EU:s jordbrukskommissionär Hogans mål under den programperiod som inleddes 2015 inom jordbrukspolitiken. Europeiska kommissionen har framför allt utvärderat villkoren för förgröningsstöd, som helt och hållet finansieras av EU. Efter en lång process har utvärderingen lett till att ändringar antagits. Processen för antagande av ändringarna avslutades med en omröstning i Europaparlamentet i juni.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1155

Mer information
Pirjo Kuusela, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 162 138 (anträffbar fram till den 14 juli och fr.o.m. den 1 augusti)
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352 (anträffbar fr.o.m. den 14 augusti)

fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC