JSM: Normavvecklingen ledde till enklare måttsättningsbestämmelser för ladugårdarna

Som en del av regeringens spetsprogram för avveckling av normer har jord- och skogsbruksministeriet komprimerat sina förordningar för mjölk- och köttboskapsbyggnader som stöds. Mjölkkornas, kvigornas och ungdjurens bås och boxars utrustnings- och måttsättningskrav har justerats i linje med ekonomiska förutsättningar, forskning och allmän djurskyddslagstiftning. Det samma gäller för dimensionering av diko- och övriga köttdjursstallar.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä konstaterar att gårdarna i normavvecklingens anda ges mer bestämmanderätt i ladugårdsplanerandet.

På detta sätt eftersträvas att byggnadskostnaderna sänks och att produktionens konkurrenskraft förbättras säger ministern. Dessutom är det bra i hänseende för djurens välbefinnande att man på ett flexiblare sätt kan planera tekniska detaljer anpassade för de enskilda gårdarnas behov fortsätter Leppä.

Märkbara underlättnader i samband med normavvecklingen för ladugårdsbyggandet är bl.a. att en hel del små krav har tagits bort. Bestämmelser har tagits bort för t.ex. djurstallsfönstrens öppningsmöjligheter och placering samt för belysningsarmaturernas styrka och speciella kvalitet, placering och fastsättning. De exakta kraven på utformning och måttsättning av liggbås för nötkreaturen har också tagits bort liksom även självklara krav som tidigare ställts på frys- och kondensrisker.

Planerare Kjell Brännäs berättar att antal och utformning av kalvnings- och sjukboxar har sammankopplats så att dessa utrymmen kan användas gemensamt och flexibelt och sålunda spara dyr byggnadsareal. Också kraven på djurens karantänutrymmen har tagits bort eftersom dessa enligt Brännäs sällan behövs.

Bestämmelser för utfodrings- och dricksplatser har förenklats för att ge flexiblare möjligheter att använda olika typer av drickskärl och vattenkar. Brännäs säger också att drickvattnets strömningshastighetskrav har tagits bort liksom även drickskoppens krav på höjdnivå från golvet.
Också kraven på exakt ventilationskapacitet och rumsklimat har slopats eftersom ventilationen nuförtiden i övrigt fungerar bra i boskapsbyggnaderna.

Flexibilitet som målsättning

Ekonomiska förbättringar har eftersträvats för olika funktionslösningar. Byggande av allt större ladugårdar, utvecklingen av olika planlösningar och användningssystem i byggnaderna utgör bakgrunden till att utrymmes- och måttsättningskraven har gjorts så flexibla som möjligt.

Minimibredden för mjölkkons båsbredd är 1 200 mm mätt från båsavskiljarens mittlinje och båsavskiljarens tjocklek kan avsmalna båsbredden högst 65 mm. För kalvnings- och sjukboxar har getts nya rymligare och mer flexibla dimensions- och utrustningskrav. För varje påbörjat antal 20 mjölkkor ska finnas minst en plats för ko som insjuknat, kräver behandling eller som ska kalva och dessutom en vårdplats för varje påbörjat antal 50 kvigor, dikor eller andra nötkreatur.

För utfodrings- och dricksplatser har getts enklare måttsättningskrav i tabellform. Alla djur ska alltid ha tillgång till rent och ofruset dricksvatten. Dricksplats kan vara vattenkopp eller -kar. En dricksplats för mjölkko motsvaras av 100 mm kantlängd vid vattenkar och för övriga nötkreatur av 50 mm kantlängd.

Förordningen för mjölkkostallar har förkortats då upprepningar av krav som finns i allmänna djurskydds- och andra bestämmelser tagits bort. Förordningen för köttdjursstallar ersätter den tidigare mer anvisningsbetonade delen i JSM:s byggbestämmelse- och anvisningsserie ”JSM BBA C1.2.2 Köttdjursstallar”.

Förordningsutkasten var utskickade på stor förordningsrunda i början av året och i förordningens färdigställande har förutom ministeriets företrädare deltagit byggnadssakkunniga från NTM-centralerna i Norra Savolax och Norra Österbotten. De tekniska och funktionella kraven för mjölk- och köttboskapsladugårdar som nybyggs, renoveras eller utvidgas träder ikraft den 16 augusti.

Förordningarna i Finlex:
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2017/fs20170405.pdf
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2017/fs20170406.pdf

Tilläggsuppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 029 516 2331
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC