JSM: Ny plan om förvaltning av björnstammen och förordning om björnkvot på remiss - förslag till kvot: 255 björnar

Förvaltningsplanen har uppdaterats av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet år 2016. Planberedningen utgick från att åtgärderna på ett genuint sätt hjälper att nå målen om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar förvaltning av björnstammen.
I planen ingår de insatser som jord- och skogsbruksministeriet kommer att göra för att förvalta stammen. Finlands viltcentral följer upp planens utfall. Åtgärderna gäller bl.a. regional förvaltning, uppföljning av stammen, förebyggande av skada, utveckling av jaktregleringen och fångstselektiviteten, utbildning, rådgivning, kommunikation och specificering av bestämmelserna om åtling.

Enligt den uppdaterade förvaltningsplanen ska Finland forma två stora förvaltningsområden: renskötselområdet och det övriga Finland. I förordningen som sänds på remiss samtidigt med planen finns inte närmare bestämmelser om områdesbegränsningar såsom hittills, utan avsikten är att Finlands viltcentral ska kunna bevilja dispenser smidigare än tidigare.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning finns det 1 980 - 2 100 björnar i Finland år 2017. År 2016 var antalet 1 720 - 1 840. Mest har antalet ökat i områdena för regionalbyråerna vid Uleåborgs, Norra Tavastlands, Norra Savolax och Norra Karelens viltcentraler. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår en jaktkvot på 255 björnar, vilket är 72 fler än i fjol. Utanför renskötselområdet är kvoten 170, innanför 85 björnar.

Målet med kvoten är att gallra bland stammen inom de björntätaste områdena.  Ett ytterligare mål är att skador och problem av björn ska kunna beaktas på ett smidigare sätt än tidigare oberoende av de gamla stamförvaltningsområdena. När viltcentralen beviljar dispenser, ska den också ta hänsyn till antalet hjortdjur i förhållande till antalet björnar i de olika områdena. Man vill t.ex. säkra skogsvildrensbeståndet i Suomenselkä och Kajanaland.

I renskötselområdet vill man minska antalet stora skador på renar. Kvoten för det västra renskötselområdet är fem björnar större än i fjol. Flest skador orsakar björn på renskötseln i renskötselområdet. År 2016 rapporterades sammanlagt 681 björndödade renar, vilket är färre än året innan. Värdet av björnskador är dock redan över 1,5 miljoner euro.

Finlands viltcentral kan också efter ett noggrant övervägande bevilja dispenser för eliminering av björnar som orsakar skada eller hot. Antalet skadebaserade dispenser är inte begränsat.

Björn hör till de strikt skyddade arterna och jakten är reglerad enligt EU:s habitatdirektiv. Den finska björnstammen är tillräckligt stor och dess storlek kan regleras genom stamförvaltningsmässig jakt enligt den fastställda förvaltningsplanen.

Remisstiden för utkastet till förordning och förvaltningsplan pågår fram till den 22 juni 2017. Förvaltningsplanen ska godkännas före jaktstarten.

Begäran om utlåtande
Förordning
Förvaltningsplan

Mer information:

Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC