JSM: Plan för sammanslagning av verken klar

En projektplan för att slå samman de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor är klar. Enligt projektplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gå samman senast vid ingången av år 2019.

Projektets styrgrupp godkände projektdirektör Kirsi Heinonens projektplan på mötet den 19 maj 2017.
Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft, göra verksamheten effektivare och ge kostnadsbesparingar och resurseffektivitet på lång sikt.

– I den nya myndighetens verksamhet finns ett stort fokus på kunder. Sammanslagningen är samtidigt en möjlighet att se över verksamhetssätten och utveckla en allt smidigare verksamhetskultur. Ett ytterligare mål är att stärka myndighetens ICT-kompetens och bidra till en smidig ICT-tjänsteproduktion, berättar projektdirektör Kirsi Heinonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetet för att inrätta den nya myndigheten har inletts i projektgrupper med ansvar för kundrelationer, kommunikation, informationsadministration, personalförvaltning, förvaltningstjänster, organisation, planering av verksamheten och ekonomin samt lönesättning. En strategi för den nya myndigheten tas fram under hösten.

Regeringens proposition med förslag till lag om den nya myndigheten är planerad att överlämnas senast i februari 2018. En tävling om ett nytt namn på myndigheten pågår som bäst. Jord- och skogsbruksministeriet ska utarbeta en regionaliseringsplan för verken. Utgångspunkten är en myndighet med många verksamhetsställen runt om i landet. Personalen på Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster är nu utspridd på 20 orter.

I februari 2017 tillsatte ministeriet ett projekt som ska bereda sammanslagning av dessa verk. Projektet pågår 16.2.2017 - 31.12.2018. Den nya myndigheten inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Ytterligare information:
Kirsi Heinonen, projektdirektör, tfn 0400 776 172, kirsi.heinonen(at)mmm.fi
Mer information om projektet och namntävlingen 

Mer från SLC