JSM: Rådgivning hjälper jordbrukare att orka - flera kunde ha nytta av rådgivningen

Rådgivningen till gårdsbruksenheter är populär. Råd 2020 har på två år lockat över 11 000 gårdar, vilket är drygt en femtedel av de aktiva gårdarna. På många gårdar har gjorts flera besök, vilket innebär att antalet rådgivningsbesök är mer än 17 000. Den nya information som rådgivningen förmedlar ger jordbruksföretagare säkerhet och ork.

Jordbruksrådgivningen inleddes i samband med Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020. Jordbrukarna har snabbt tagit möjligheten tillvara. Rådgivningen är förmånlig eftersom jordbrukaren betalar bara moms på Råd 2020-tjänsten, vilket ökar rådgivningens attraktionskraft.

Jordbrukarna upplever att de haft stor nytta av rådgivningsbesöken. Behoven är väldigt individuella, men i allmänhet upplever jordbrukarna att rådgivningen gett dem stöd när de tagit beslut samt konkreta tips för arbetet. De orkar mer när de fått diskutera sina frågor med en expert. Mest har jordbrukarna anlitat miljörådgivare, men de har också fått råd i frågor som gällt klimatförändringar, mark, djurens välbefinnande, energieffektivitet och innovationer.

Rådgivning i ekonomiska frågor har önskats
Sommaren 2017 ska utbudet av service utvidgas att också omfatta frågor som handlar om konkurrenskraft. Tidigare på våren steg ersättningsbeloppet så att en gård kan anlita rådgivare till ett belopp på 7 000 euro under åren 2014 - 2020. I praktiken kan jordbrukarna välja en lämplig person i Landsbygdsverkets rådgivarregister.
Jord- och skogsbruksministeriet har låtit utföra en bedömning av rådgivningens funktion. Resultaten ger vid handen att gårdarna har varit mycket nöjda med rådgivningen. Alla gårdar som skulle ha nytta av rådgivningen har dock ännu inte tagit vara på denna möjlighet. Bedömningen uppmuntrar till att utveckla rådgivningen i en mer ambitiös riktning: i början ville jordbrukarna få råd i frågor som handlade om stödvillkor. Det anses att rådgivningen inverkat positivt på antalet brister vid övervakningar. När programperioden går vidare ska rådgivningen dock medföra mervärde därför att stöden kan riktas effektivare än tidigare och att jordbrukarna kan planera sin ekonomi på ett mer heltäckande sätt.  

Mer information: 
Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 02951 62428
Merja Yli-Laurila, överinspektör, fornamn.efternamn@mavi.fi, tfn 02953 12498
Landsbygd.fi
MDI:s halvtidsrapport om bedömningen av Råd 2020 

Mer från SLC