JSM: Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2017

Regeringen tog i dag beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2017. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Anslaget i statsbudgeten för nationella stöd uppgår sammanlagt till ca 328 miljoner euro år 2017. På grund av det svåra finansiella läget inom jordbrukssektorn är anslaget en aning större än i fjol.  Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 90 procent och nationellt stöd till Södra Finland drygt åtta procent. Övriga nationella stöd upptar lite över två procent av stödsumman, av vilken stödet för sockerbeta drygt en procent.

Extra satsning på nationella stöd
På grund av det allmänna svaga finansiella läget har besparingarna i statsfinanserna varit stora under de senaste åren. Som konsekvens av lantbrukets ekonomiska kris beslutade man vid rambesluten våren 2016 att inte göra de tidigare avtalade nedskärningarna i anslagen för nationella stöd. I samband med budgetbesluten i höstas anvisade man också extra anslag för jordbruket för att trygga gårdarnas produktionsförutsättningar.  En del av detta extra anslag används för att komplettera det nordliga stödet 2017. Vidare ska krispengarna användas för bl.a. att stimulera sälj- och exportfrämjande åtgärder för finska livsmedel samt för att komplettera kompensationsersättningen i hela landet 2018.

Anslaget för nationella stöd ökar med ca sex miljoner euro jämfört med i fjol. Totalanslaget för nordligt stöd ökar med närmare fyra procent. Anslaget för nationellt stöd till södra Finland ska minska med ca sju procent i enlighet med EU-kommissionens fastställda stödprogram. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt Europeiska kommissionens beslut. Stödbeloppen sjunker årligen enligt stödprogrammet. Det från produktionen frikopplade djurspecifika stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med ca nio procent jämfört med 2016. När det handlar om stödet till växthusproduktion sjunker stödnivåerna i genomsnitt med fyra procent i Södra Finland.

Över hälften av det nordliga stödet till mjölkproduktion 
Över hälften av det nordliga stödet, dvs. ca 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Stödet per en liter mjölk under tiden januari-augusti 2017 kommer att ligga på samma nivå som år 2016.  Utifrån den beräknade producerade kvantiteten för hela det pågående året ska stödet höjas med en halv cent i september-december i hela området för nordligt stöd, dvs. C-området. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2018 ska man se till att anslaget för nordligt stöd för mjölk kan användas fullt ut.

Efter att EU-systemet för mjölkkvoter avvecklades 2015 har gårdsspecifika produktionskvoter inte begränsat betalning av stöd för mjölkproduktion. Kommissionens nya beslut om nordligt stöd som är betydligt enklare än tidigare började gälla i början av året.  Kommissionens beslut som fastställer ramvillkor för stödsystemet ska inte längre begränsa den årliga producerade kvantiteten stödberättigande mjölk.  Inom systemet med nordligt stöd ska i fortsättningen följas upp antalet mjölkkor.  Enligt det nya beslutet ska man följa upp effekterna av stödet och bedöma systemets utvecklingsbehov under längre perioder som löper över på fem år.

Balanserad helhet av stöd för nötkreatur säkerställs
Stöden för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar samt slaktkvigor ska höjas med några procent jämfört med 2016.  Genom dessa ändringar är helheten av EU-stöd och nationella stöd för nötkreatur så balanserad som möjligt mellan AB-området och C1-C2-områdena.  Stöden för slaktade tjurar samt för tackor och getter ligger på samma nivå som år 2016.

När det gäller från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån 2-3 procent lägre för de mindre referenskvantiteterna, dvs. under 200 djurenheter.  Stödnivån för referenskvantiteter som överskrider taket sjunker mest och stödnivån är densamma som i Södra Finland eller AB-området.  Svin- och fjäderfäuppfödarnas referenskvantiteter som räknats i form av djurenheter fastställdes gårdsspecifikt när det från produktionen frikopplade stödet infördes i hela landet år 2009.  Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Måttliga höjningar i nordliga arealbaserade stöd
Nordligt stöd betalas 2017 för samma grödor som 2016.  Stödet för råg, proteingrödor och frilandsgrönsaker höjs en aning.  Till skillnad från i fjol ska allmänt hektarstöd betalas även i C2-området, i C2P-C4-områdena höjs stödnivån något.  Det nordliga stödet till unga jordbrukare höjs med drygt 10 procent jämfört med i fjol.
Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion sjunker några procent jämfört med år 2016 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Ytterligare information: 
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2289

Mer från SLC