JSM: Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av lagen om skoglig information

Regeringen har vid sitt sammanträde i dag beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Det föreslås att den s.k. lagen om skoglig information ändras så att sådan offentlig information i systemet för skoglig information som betraktas som miljöinformation ska kunna lämnas ut utan de nuvarande förfarandena för utlämnande av uppgifter. På detta sätt blir det möjligt att göra informationen om skogstillgångar fritt tillgänglig utan uppgifter som identifierar skogsägarna.

Den nya lagen om skoglig information avses träda i kraft så snart som möjligt.

Den effektivare användningen av informationen om skogstillgångar tillsammans med övriga skogspolitiska medel stöder målen att öka avverkningarna och användningen av förnybar energi i enlighet med Finlands nationella skogs-, energi- och klimatstrategier. Samtidigt blir möjligheterna att sörja för skogarnas biologiska mångfald bättre än tidigare.

Bättre tillgång för allmänheten till datalager skapar förutsättningar för uppkomsten av ny företagsverksamhet och bidrar till att utveckla skogsdatainfrastrukturen bl.a. till stöd för en fungerande virkeshandel.

Ytterligare information 
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Mer från SLC