JSM: Sänkta krav på journalföring och undersökningar på gårdar - att sälja obehandlad mjölk blir också enklare

Jord- och skogsbruksministeriet har gjort ändringar i förordningar som reglerar journalföringen och hygienen på gårdar. De största ändringarna som handlar om verksamheten på mjölkgårdar kommer att göra det lättare att t.ex. vidareförädla och sälja obehandlad mjölk till konsumenter. Ändringarna börjar gälla den 6 februari.

Ändringen tar bort kraven på särskilda lokaler för hantering och lagring av mjölk på mjölkgårdar. 
- Efter ändringen är det enklare att införa ny teknologi och göra byggnadsarrangemang samt hantera mjölk på ett modernt sätt i stora produktionsenheter, berättar ministeriets livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm.
Kraven på journalföring över automatisk mjölkning ska bara gälla gårdar som säljer mer än 2 500 kg mjölk från automatmjölkade kor per år direkt till konsumenter. 

Enklare att vidareförädla och sälja obehandlad mjölk till konsumenter
Ändringen sänker kraven på undersökningar på gårdar som säljer obehandlad mjölk direkt till konsumenter. Kravet på årliga undersökningar har gällt gårdar som sålt mer än 2 500 kg obehandlad mjölk på årsnivå. I stället för de årliga undersökningarna av mjölk och boskap får mjölkgårdarna i fortsättningen ta prover för EHEC från mjölkfilter.  Även prover för campylobakterier kan i fortsättningen tas i mjölkfilter, men kravet gäller bara den obehandlade mjölk från automatmjölkade kor som gårdar säljer direkt till konsumenter.  

Kravet på undersökning av listeria gäller i fortsättningen bara obehandlad mjölk med längre försäljningstid än två dygn. I stället för nolltolerans är gränsen för listeria 10 bakterier per milliliter när det gäller den sista försäljningstidpunkten för obehandlad mjölk. Om en gård inte levererar mjölk till ett mejeri och inte hör till systemet med kontinuerlig uppföljning av gränserna för celltal och antal bakterier, får man använda snabbanalys för att följa upp gränsen för celltal. Ändringen medför inte några extra krav för de gårdar som säljer under 2 500 kg obehandlad mjölk till konsumenter.

- Dessa gårdar ska dock fortfarande ge information om mjölkens risker och användning. Mjölken ska också uppfylla de stränga kvalitetskraven som rör celltalet och antalet bakterier, påminner Hielm. 

I framtiden får gårdar också leverera obehandlad mjölk till andra detaljförsäljningsställen än de som finns på samma gård för att användas i livsmedel i vilkas framställning ingår behandling som motsvarar pastörisering. Processen för tillverkning av mogna ostar tolkas också uppfylla kriterierna för behandling som motsvarar pastörisering.

Lättnader i producenternas journalföringskrav
I fortsättningen ska även olika elektroniska lagringsenheter godkännas för journalföring. Det är inte nödvändigt att förvara journalföringen på gården, utan den kan visas upp efter kontrollen. Förvarings- och lagringstiden för resultaten från vattenundersökningar förkortas från fem år till tre år. När det handlar om hantering av livsmedel gäller kravet på undersökning av vattenkvaliteten endast vatten som man använder för att rengöra ytor och redskap vid produktion av mjölk och honung.

Gårdar behöver inte längre föra journal över sändning av information från livsmedelskedjan när gårdarna skickar djur till ett slakteri. Till slakteriet ska sändas information om den medicinska behandling som djuret fått under 30 dagar. Enligt de gällande bestämmelserna är denna tid tre månader. De karensbelagda läkemedlen vars karenstid har gått ut under de senaste 30 dagarna före slakten ska dock anges i informationen från livsmedelskedjan. 

– Bakom ändringarna finns den värdefulla respons som ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio fått från producenter och andra aktörer under avregleringsrundan samt 202-förslaget till avreglering som centerns riksdagsgrupp kommit med. Att minska jordbrukarnas administrativa arbete är ett viktigt mål för regeringen. På jord- och skogsbruksministeriet pågår som bäst flera projekt för ändring av förordningar som bidrar till detta mål, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ytterligare information:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 050 5690522, marjatta.rahkio(at)evira.fi
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi
Risto Lahti, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Mer från SLC