JSM: Små ändringar i förordningen om ersättning för djurens välbefinnande

Regeringen ändrade i dag jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande. Unga avelssvin ska nu höra till åtgärden som rör ströade boxar för avvanda grisar och slaktsvin. Vidare ska man i fortsättningen få ersättning när man förbättrar förhållandena för alla under sex månader gamla kalvar. Hittills har gårdar med dikor fått ersättning bara för kalvar av köttras. Miniminivån för vissa åtgärder ska justeras.

Den ändrade förordningen specificerar villkoren för åtgärder på vissa gårdar med nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Till exempel villkoren för användningen av grisningshäckar när det gäller åtgärden Förbättrande av grisningsförhållandena har preciserats. Häckar får användas bara vissa tider före och efter grisningen, varefter häckarna måste monteras ned eller öppnas genast efter användningen. I fortsättningen behöver man inte använda golvvärme när man ströar boxar i ett slaktsvinsstall. Lamm och killingar som är två månader gamla ska nu räknas med till det totala djurantalet. Hittills har minimiåldern varit tre månader.

Till stor del bygger ändringarna på de ändringar som gjorts i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och som sänts till Europeiska kommissionen för godkännande. Förordningen har dock utfärdats före kommissionens beslut för att ansökan om ersättning ska kunna inledas enligt planerna. Ersättning kan beviljas om kommissionen godkänner de föreslagna ändringarna. 

Ersättningen är en av de EU-delfinansierade ersättningarna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 20 14 - 2020. För ersättningen kommer att behövas uppskattningsvis 52 miljoner euro år 2017. Europeiska unionen står för 42 procent av denna summa.

En aktiv jordbrukare kan år 2017 ingå en ny förbindelse som gäller ersättning för välbefinnande. Förbindelseperioden börjar den 1 januari och löper ut den 31 december 2017. Förbindelsen kan gälla nötkreatur, svin, får, getter och fjäderfä. Jordbrukaren kan välja bland alla de djurartspecifika åtgärderna som ingår i ersättningssystemet.

Förordningen träder i kraft den 24 januari 2017. Landsbygdsverket har informerat mer ingående om ansökan om ersättning.  På Landsbygdsverkets sidor finns också förbindelsevillkoren för ersättningen för djurens välbefinnande som innehåller information om förutsättningarna för att få ersättning.

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 161 240
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 403

Mer från SLC