JSM: Små och medelstora företag ska få företagsstöd även för begagnade maskiner

Statsrådet godkände den 30 mars 2017 ändringar i förordningen om företagsstöd. I fortsättningen får små och medelstora företag i landsbygdsområdena söka företagsstöd för att anskaffa begagnade maskiner och anordningar. Preciseringarna och ändringarna förtydligar lagstiftningen och harmoniserar praxisen när det gäller företagsstöd enligt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 och den övriga offentliga finansieringen. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2017.

- Efter ändringarna har man flera möjligheter att investera samtidigt som man sparar resurser, säger överinspektör Juuso Kalliokoski på jord- och skogsbruksministeriet.

För anskaffning av äldre teknik måste finnas klara grunder. Största delen av stödet ska fortfarande gå till modern teknik och anskaffning av ny teknik.

Landsbygdens företagsstöd har en stor inverkan på små och medelstora företags konkurrenskraft och förmåga att förnya sig. Stödet främjar också sysselsättningen. Syftet med stödet är att diversifiera företagsstrukturen och öka landsbygdens livskraft. En del av stödet finansieras med nationella medel, en del kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Företagsstödet kan hjälpa många etablerande eller verksamhetsutvecklande små och medelstora företag att komma framåt i hemlandet eller på den internationella marknaden.

- Programmet har fått en bra start. Det ca 70 miljoner stora stödet har uppmuntrat små och medelstora företag att satsa 200 miljoner euro privata pengar på investeringarna. Det har grundats nya företag och som bäst pågår det också bygg-, maskin- och anordningsinvesteringar värda närmare 300 miljoner euro. Samtidigt görs det utredningar som gäller att genomföra dessa investeringar.

Ytterligare information:
Juuso Kalliokoski, överinspektör, tfn 029 516 24 70, juuso.kalliokoski(at)mmm.fi

Mer från SLC