JSM: Staten beviljar 56,23 miljoner euro för skogsvårdsarbeten år 2017

Statens bidrag till privata skogsägare för skogsvård och skogsförbättring uppgår till 56,23 miljoner euro år 2017. Målet är att främja en hållbar vård och användning av skogarna. Stöden beviljas av Finlands skogscentral med stöd av lagen om ett hållbart skogsbruk (Kemera).

Anslaget kan användas till att finansiera vård av ungskog (124 000 hektar) och tidig vård av plantbestånd (41 160 hektar), vitaliseringsgödsling (13 420 hektar), skogsförnyelse (7 850 hektar) samt vård av torvmarksskog och dikesröjning (63 000 hektar). Vid beviljande av stöd ska särskild vikt fästas vid miljökonsekvenserna av vården av torvmarksskog. 

För grundlig förbättring av skogsvägar beviljas också stöd, likaså för byggande av nya skogsvägar (975 km). Då nya skogsvägsprojekt godkänns måste också miljöaspekterna beaktas. Gamla stråk ska användas som grund för planering av vägar i synnerhet då det är fråga om skogsområden av ödemarkskaraktär samt enhetliga skogsområden. Skogsvägsprojekt ska genomföras som samprojekt. Vid godkännande av projekt som gäller grundlig förbättring av vägar ska projekt som omfattar reparation av broar prioriteras.

För närvarande ingen finansiering till projekt för vård av ungskog
För närvarande beviljar Skogscentralen ingen finansiering till projekt för vård av ungskog. Stödansökningar kan åter börja godkännas när ändringen av Kemera-lagen träder i kraft. Målet är att en ansökningsomgång ska inledas senast den 1 maj 2017. Ansökningar om stöd för övriga arbetsslag tas emot normalt.

Det rekommenderas att stödansökningarna och verkställighetsanmälningarna lämnas in elektroniskt, t.ex. via Skogscentralens MinSkog.fi. Detta underlättar handläggningen av ansökningarna och hjälper att ta snabbare beslut och göra utbetalningarna fortare. Ansökningar som lämnas in per e-post måste däremot registreras i systemet manuellt.
 
Mer information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 447

Mer från SLC