JSM: Statens nyutnämnda näringsdelegation vill att matdiskussionen ska baseras på forskning

Statens nya näringsdelegation har tillsatts och den inleder sin treåriga mandatperiod i oktober. Delegationen är oroad över ojämlikheten mellan medborgarna i fråga om kosten, övervikten hos barn och att föreställningar i allt högre grad väger tyngre än vetenskapligt bevisbar information i kostdiskussionen.

Ordförande för delegationen, som tillsattes i september, är Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet och vice ordförande är Suvi Virtanen, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd. Delegationen har inför denna period kompletterats med experter i odontologi och riskbedömning av livsmedel.

Under denna period fortsätter delegationen det omfattande samarbetet med livsmedelsindustrin, handeln, matservicen, organisationer, kommunaktörer och medier genom att stödja ingåendet av näringsåtaganden. De är åtgärder genom vilka Finland främjar genomförandet av näringsmålen i FN:s samhälleliga åtagande för hållbar utveckling.

– Näringsåtagandet är det intressantaste och absolut mest inspirerande verktyget för den nya delegationen. Med hjälp av det kan företag och sammanslutningar synliggöra sin ansvarsfulla verksamhet i fråga om kost i syfte att förbättra livsmedlens näringsmässiga kvalitet och uppnå näringsrekommendationerna, berättar Sebastian Hielm.

– Att främja en god kost är en gemensam sak för oss alla.
En aktör som har ingått ett frivilligt näringsåtagande, t.ex. en skola eller en restaurang, kan visa att den i sin verksamhet stödjer sådana matval som främjar hälsa. Målet är t.ex. att minska användningen av mättade fetter och salt, främja konsumtionen av grönsaker och öka intaget av fiber.

– Enligt undersökningar vet vi att finländarna äter för energihaltig mat i förhållande till mängden av motion och energikonsumtionen. Oroväckande är också att ojämlikheten mellan medborgarna i fråga om kosten ökar, vilket redan nu har allvarliga konsekvenser för folkhälsan, konstaterar Hielm. – Ett särskilt mål för denna period är att förbättra barns och ungas kost.

Näringsrekommendationer som baserar sig på vetenskapliga bevis är värda att understödas
Delegationen inleder den nya perioden genom att öppna för offentliga kommentarer de nya rekommendationerna om måltider inom småbarnspedagogiken. Den tidigare delegationen publicerade under sin mandatperiod kostrekommendationer för barnfamiljer, högskolestuderande och skolbespisning. Reformen av näringsrekommendationer för barn och unga slutförs i höst. Därefter inleder statens näringsdelegation utarbetandet av näringsrekommendationer för äldre.

Rekommendationer som baserar sig på vetenskapliga bevis är viktiga. Ett bra exempel på detta är delegationens årgärdsförslag om att tillsätta D-vitamin i mjölkprodukter och näringsfetter.

– Genom denna rekommendation har man förbättrat hela befolkningens intag av D-vitamin. Påståenden som bygger på personliga föreställningar dominerar för tillfället näringsdiskussionen, och näringsdelegationen vill gärna kontra denna utveckling med att stödja en spridning av information som bygger på forskningsrön till medborgarna. Detta är också vårt syfte med tidsenliga matrekommendationer, berättar Hielm.

År 2015 gavs en rekommendation om användning av joderat salt för hemmen, matservicen och livsmedelsindustrin. Uppföljningsinformation om genomförandet och omfattningen av denna åtgärd fås under kommande vinter. För att främja hälsa och välfärd i verksamheten på kommun- och regionnivå kommer delegationen under sin mandatperiod även att utarbeta en handbok om ibruktagande av näringsrekommendationerna samt om god praxis, indikatorer och mätare för att förbättra befolkningens kost.

Statens näringsdelegation är ett permanent sakkunnigorgan som tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen har som uppgift att på basis av vetenskapliga forskningsrön som anknyter till kost och hälsa samt riskbedömning som anknyter till säker användning av livsmedel främja och uppfölja utvecklingen av befolkningens kost och vid behov ge näringsrekommendationer för att förbättra befolkningens kost och främja hälsa.

Ytterligare information:
Ordförande Sebastian Hielm, tfn 050 524 5761, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Generalsekreterare Arja Lyytikäinen, tfn 050 409 9860, fornamn.efternamn(at)evira.fi
www.vrn.fi
 
Statens näringsdelegations sammansättning 4.10.2017 – 3.10.2020:
Ordförande: Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Vice ordförande: Suvi Virtanen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd
 
Medlemmar:
Minna Huttunen, livsmedelsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Marjo Misikangas, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket
Johanna Suomi, specialforskare, Livsmedelssäkerhetsverket
Satu Männistö, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
Marjaana Manninen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Jaana Laitinen, ledande sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet
Mikael Fogelholm, professor, Helsingfors universitet, institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
Ursula Schwab, professor, Östra Finlands universitet, folkhälsovetenskap och klinisk näringslära
Piia Jallinoja, professor, Tammerfors universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten, hälsosociologi
Satu Lahti, professor, Åbo universitet, institutionen för odontologi
Anne Pihlanto, ledande forskare, Naturresursinstitutet
Marjaana Lahti-Koski, hälsodirektör, Finlands Hjärtförbund rf
Elina Särmälä, matservicedirektör, Ammattikeittiöosaajat ry
Näringsdelegationens generalsekreterare med uppgiften som huvudsyssla är agronomie- och forstmagistern, legitimerad näringsterapeut Arja Lyytikäinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Mer från SLC