JSM: Statsborgen får sökas för investeringar i energiproduktion på gårdar

Regeringen beslutade i dag ändra förordningen om investeringsstöd för gårdsbruk. Ändringen går ut på att för finansiering av investeringar i energiproduktion med förnybara energikällor kan beviljas både stöd och statsborgen. Förordningen träder i kraft den 20 december 2017.

I synnerhet i större investeringar som behöver extern finansiering är bristen på gårdens egna säkerheter störst. Externa säkerheter är ofta ett villkor för lån och på det sättet för genomförande av hela projektet. Att underlätta finansieringen för gårdar som vill investera i produktion med förnybara energikällor bidrar till regeringsprogrammets mål om en ökning av utbudet av bioenergi och annan utsläppsfri förnybar energi.  

– Målet för energi- och klimatstrategin för Sipiläs regering är att snabbt övergå till förnybara inhemska energiformer. Vi siktar till en framtida jordbruksproduktion som för gott byter ut fossila bränslen mot bland annat flis, solpaneler, vindkraftverk och biogasanläggningar. På detta sätt gör jordbruket sitt för att motverka klimatförändringen. Samtidigt är vi inte lika beroende av den dyra importerade energin, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Investeringsstöd söks hos den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). Statsborgen kan också sökas av de gårdar som redan lämnat in en stödansökan under den pågående ansökningstiden.

Mer information: 
Mika Saari, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2134, mika.saari(at)mmm.fi
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  0295 16 2437, sanna.koivumaki(at)mmm.fi
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412, aulis.kuusela(at)mavi.fi

Mer från SLC